Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa   mobiliaru pre mesto lavičky, stánky, informačné  zariadenia, smetné kose ,smerové tabule, osvetlenie vyrobene zo skla, betonu , kamena , dreva ,kovu,  nerezu, plastu ponúknite .

For the Arab market are looking for suppliers for Mobiliare city benches, kiosks, information appliances, trash baskets, directional signs, lights made of glass, concrete, stone, wood, metal, stainless steel, plastic Offer.

For the construction of Al Muharrq Island in Bahrain we are looking for suppliers of crushed stone and tiling from natural materials for road construction, garden construction - about 550,000 m3. Contracts for 3-5 years.


Pre výstavbu ostrova Al Muharrq  v Bahrajne hľadáme dodávateľov drveného kameňa a obkladu z prírodných materiálov pre výstavbu ciest, výstavba záhrad  - cca 550 000 m3 .Kontrakt na 3-5 rokov.

Hľadáme dodávateľov rôznych konštrukcii pre nadzemné  nádrže pre chemický a petrochemický priemysel ako su  čerpacie stanice , bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, pre arabskú spoločnosť v Bahrajne a KSA -saudska arabia  Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova garancia  BD -SBLC

We are looking for suppliers of various construction for overground tanks for the chemical and petrochemical industry such as gas stations, bitumen economy, oil and oil economy, technical gases, for Bahrain Arab company and KSA -saudian arabia acting in B2B. BD -SBLC Guarantee Form

Pre výstavbu 5- hviezdičkových hotelov v Bahrajne hľadáme dodávateľov drevených podláh a obkladu , kazetové mozaiky, drevené zábradlia , schody aj z iného exkluzívneho  dreva - cca 950 000 m2. Hlavnou požiadavkou je vysoká kvalita. Kontrakt na 3-5 rokov. BD -SBLC

For the construction of five-star hotels in Bahrain, we are looking for suppliers of wood flooring and tiling, mosaic cassette, wooden railings, stairs and other exclusive wood - about 950,000 m2. The main requirement is high quality. Contract for 3-5 year

Hľadáme dodávateľa párty stanov na stanovanie do púšte z nehorľavého materiálu a na slávnostné večierky, svadby pre arabský trh - cca 3500 ks/rok. Platba BD - SBLC, jednanie B2B. Odbyt do 20 mil. EUR.

We are looking for a party tents for camping in the desert of non-flammable material and for festive parties, weddings for the Arabian market - approx. 3500 ks./year Payment BD-SBLC negotiation B2B sale up to 20 mil/EUR.

Pre výstavbu Al Ramla Housing Project - výstavba (1246) bytových jednotiek hľadáme dodávateľa 1246 kuchynských liniek.

For the construction of Al Ramla Housing Project - Construction (1246) housing units in 1246 we are looking for suppliers of kitchen furniture.

For a client in Bahrain, we are looking for a contractor to build a solar photovoltaic (PV) project of an independent power producer (power station) with a capacity of 110MW.B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.


Pre klienta v Bahrajne hľadáme dodávateľa  na výstavbu projektu solárnej  fotovoltaickéj (PV) nezávislého výrobcu elektrickej  energie (elektrárne ) s kapacitou 110MW.Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC

Pre klienta v Bahrajne hladáme dodávatľa  na výstavbu projektu 12MW vstupnej stanice na spinanie spotrebitelov.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.


For a client in Bahrain hladáme contractor for the project 12MW door station for switching consumers.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

 

Pre arabský trh hľadáme dodávateľa oceľových a hliníkových stožiarov s úsporným osvetlením pre ulice, mestá, letiská, parky, domy a záhrady, cca 17 mil. EUR ročne. Forma kontraktu: banková garancia, poistenie, neodvolateľný akreditív.


The Arab market is looking for suppliers of steel and aluminium poles of efficient lighting for streets, cities, airports, parks, houses, gardens. About 17 million EUR a year. Contract form: bank guarantee, insurance, irrevocable letter of credit.

Pre arabský trh hľadáme dodávateľa na 8KWP solárnych zariadení na ohrev a výrobu elektrickej energie. Forma kontraktu: banková garancia, poistenie, neodvolateľný akreditív.

We are looking for 8KWP solar household equipments for heating and making electric energy. This is an project for Arabian market - Bahrain. Form of contract: bank guarantee, insurance, irrevocable letter of credit.

Hľadáme firmu na projektovanie a postavenie slnečnej 100MW elektrárne pre arabský trh. BD SBLC komunikácia B2B.

We are looking for business on the design and construction of solar power 100MW- for the Arab market.

 For the Arab company in Bahrain, we are looking for suppliers for the construction of 11KW switchboards. Your experience and know how are important.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme  dodávateľov pre výstavbu 11KW rozvadzčov.
Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

For a customer in the Arab market - Bahrain we are looking for suppliers of solar water heaters for hotels and houses designed as a separate unit for control, regulation. Your experience and know-how are important.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Pre  zákaznika na arabskom trhu - Bahrajn  hľadáme dodávateľov solárnych stanic na ohrev vody  pre hotely a domy určeným ako samostatná jednotka na ovladanie,regulaciu . Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

Hľadáme pre arabskeho  partnera  vybudovanie a dodanie  najnovšéj technológie recyklovanie pneumatik ktorá bude v budúcnosti  v regióne pilotným projektom v celej oblasti GCC.Jednanie formou B2B. Banková Garancia - BD or SBLC.

We are looking for an Arab partner to build and deliver the latest tire recycling technology that will be a pilot project across the region in the future in the region. Bank Guarantee - BD or SBLC.

 

We are looking for companies to deal with traffic on the Arab market, in Bahrain, including the organization of 4-6 jet roads, lights going, organization of intersections, directional signs, portable signs, various retarders, paint on roads, rails, crash barriers, reflective elements and organization of parking in hypermarkets, Surveillance, semaphores, barriers, gates. Contract  190 million. Negotiation through B2B contract in the form of a bank guarantee, insurance contract, letter of credit.

 

Hľadáme firmy na riešenie dopravy na arabskom trhu (v Bahrajne) zahŕňajúce organizáciu 4-6 prúdových ciest, osvetlenia prechodov, organizáciu križovatiek, smerové tabule, prenosne značky, rôzne retardéry, farby na cesty, zábradlia, zvodidlá, reflexne prvky a organizáciu parkovania v hypermarketoch, kamerové systémy, semafory, zábrany, závory. Kontrakt cca 190 mil./EUR. Rokovanie formou B2B, kontrakt formou banková garancia, poistenie kontraktu, dokumentárny akreditív.


We are looking for companies to deal with traffic on the Arab market, in Bahrain, including the organization of 4-6 jet roads, lights going, organization of intersections, directional signs, portable signs, various retarders, paint on roads, rails, crash barriers, reflective elements and organization of parking in hypermarkets, Surveillance, semaphores, barriers, gates. Contract  190 million. Negotiation through B2B contract in the form of a bank guarantee, insurance contract, letter of credit.

Hľadáme pre arabský , dodávateľov a subdodávateľov na dodávku oceľových obytných 20 " kontajnerov , 1 okno + tienenie  ,1 dvere , elektrický rozvod podla anglickej normy , zásuvky , ističe, vypínače  (štyri lôžka v kabíne) , izolácia minerálna vata , teploty sú od 25 do 50°C  , z možnosťou napojenia klimatizácie pre každý kontajner , bez kúrenia , možnosti stohovať na dve poschodia ako ubytovňa  cca 500 ks rok. Platba Banková Garancia jednanie B2B.


We are looking for Arabic, suppliers and subcontractors to supply steel 20 "residential containers, 1 window + shading, 1 door, electrical wiring according to English standards, sockets, circuit breakers, switches (four beds in the cabin), mineral wool insulation, temperatures are from 25 to 50 ° C, possibility to connect air conditioning for each container, without heating, possibility to stack on two floors as a hostel about 500 pcs a year Payment Bank Guarantee B2B transaction

Hľadáme firmy na projekt futbalového štadióna v Bahrajne na vybudovanie krytého štadióna s kapacitou 50 250 ľudí. Dizajn , projekt , výstavba. Štadión bude súčasťou obchodného centra, bude spojený s diaľnicami a linkami pre autobusy. BD-SBLC
Obchodné jednanie formou B2B.
Finančne podmienky kontraktu: banková garancia, dokumentárny akreditív, poistenie.

We are looking for companies to build a stadium with a capacity of 50,250 people to build a football stadium in Bahrain. Design, project, construction. The stadium will be part of the business center, it will be linked to motorways and bus lines. BD-SBLC
B2B business deal.
Financial terms of the contract: bank guarantee, documentary accreditations, insurance.

Hladáme projekty nad 5 mil/EUR v  EU ktoré je možne prefinancovať  prostredníctvom arabských investorov . Projekty je nutne mat v anglickom jazyku a ovládanie anglického jazyka je nevyhnutné.Žiadame seriózne jednanie.

Hľadáme dlhodobých dodávateľov  pracovných odevov, obuvi  a pracovných ochranných pomôcok a  jednorazového spotrebného materiálu  pre  stavebníctvo , hasičov, pracovníkov na ropných plošinách , petrochémiu  ,nemocnice, záchranné posádky,   pre arabsky trh , 25 mil/EUR. Platba BD a SBLC  jednanie B2B

We are looking for long-term suppliers of working clothes, footwear and protective equipment and disposable consumables for building, firefighters, petroleum workers, petrochemistry, hospitals, rescue crews, for the Arab market, 25 mil / EUR. Payment BD and SBLC B2B

  Companies  from Bahrain searches for supplier crystal - cups. vase, candlesticks, chandeliers etc . Take concern in the long time  co-operation. In the to value  10 mil.//EUR

Firma z Bahrajnu hľadá dodávateľa krištáľu - poháre. vázy, svietniky, lustre atď. Má záujem o dlhodobú spoluprácu. Hodnota zákazky = cca 10 mil./EUR.

 We are for looking for  building  companies   and projectors on buildingmarine canal  in the Bahrain  in The to value 10 milliard USD

 ,building   W- 150m D- 6m L- 75 km.


Hľadáme firmy a projektantov na výstavbu morského kanála  v Bahrajne
za 10 miliardy USD ,výstavba  kanála  S-150m H- 6m  D- 75 km.

Pre  partnera v Bahrajne -arabský poloostrov hľadáme firmy na realizáciu ohňostrojov,laserových predstavení pri rôznych oslavách v Bahrajne.

The partner in Bahrain Arabian style peninsula looking for companies to implement the fireworks , laser shows at various celebrations in Bahrain . Hľadáme firmy na projektovanie a výstavbu pre rozšírenie medzinárodného letiska v Bahrajne zvýšenie kapacity na 15 miliónov cestujúcich rozšírenie zo súčasných 9 miliónov cestujúcich. Hľadáme dodávateľov  - letištne   vozíky, transportne dráhy na batožinu,  bezpečnostne  zábrany, servisne vozidla ,informačné systémy, detské ihriska ,parkovacie   systémy, plotové systémy, kamery ,pohybové senzory ,protipožiarne zariadenia .Komunikácia v anglickom jazyku .

We are for looking on designing and built - in for expansion international air field in the Bahrain capacity increase on 15 millions passenger yearly from contemporary 9 millions passenger. We are for looking  suppliers   - air field car,transport my dear on baggage,  safety requisition,service car ,information systems, child's playgrounds,parking systems,fence systems,cameras,dower sensors anti-fire devices .Communication on the the English language .

Pre bahrajnského obchodného partnera hladáme dodávatlov niekoľko tisíc nízkoenergetických domov - montované, murované - rôzne typy s plochou 400-500 m2 obytnej plochy ,bez kúrenia ,solárne vyhrievanie vody, tepelná izolácia ,dve kúpeľne, a tri  WC  ,klimatizácia ,je nevyhnutne dom navrhnúť doviesť všetok materiál do Bahrajnu a postaviť dom. Je potrebne ovládať anglicky jazyk.
 We are for looking  companies for building  searching suppliers some thousand Low-energy homes - tilt - up, brick - various types with flat 400- 500 m2 residential surface ,without having chicken ,solar heating waters, heat isolation ,two bathroom, and three  WC  ,air-conditioner ,be unavoidable house proposition send all the material in Bahrain and has built house. Be needed communication the English language.

Hľadáme  firmy na dodavku -subdodávateľov pre hotely a obchodne centra ako gastro  materiál - nábytok, hotelový textil  ,gastro vybavenie hotelových kuchýň , gastro  porcelán , poháre ,taniere  , vidličky , lyžičky ,nože ,váhy, mixéry ,varne kotly ,osvetlenie ,chladiace pulty , nerezové  nádoby , , pre Hotely a obchodné centrá v Bahrajne mame záujem o dlhodobú  spoluprácu.

6005 We are for looking  -suppliers  for hotels and commercial center how gastro  the material - furniture , hotels textile  ,gastro outfit for hotels kitchen , gastro porcelain,pagan,plates  , fork , spoons,,knives ,scales, mixers ,hay - box kettle - drums,lighting,fridge counters , anti-corrosive pot , for hotels  and mart in the Bahrain mother absorption by over long - era co - operation.

Hľadáme dodávateľov  plastového potrubia pre kanalizácie   PP-HT s tesniacim systémom -12 000 m plastové potrubie Plastik PP a PVC-U  rôznych rozmeroch -10 000m, PE 100 na rozvod plynu -15000 m tovar je určený pre Bahrajn.

7001 We are for looking supliers for  plastic sewer pipe  PP- HT with sealing ring system 12 000 m plastic piping Plastic PP and PVC- U  different dimensions -10 000m  and  PE 100 for gas distribution -15 000 m article is designed for Bahrain.

7002  Hľadáme dodávateľa na oceľové rúry - potrubie  o dĺžke 100-180 km  veľkosti
4-palca  až 24 -palce  pre arabského partnera v Bahrajne  na rozvod ,spracovanie  ropy, nafty, oleja a  plynu .

7003  Pre zahraničného partnera hľadáme dodávateľov mostových montážnych žeriavov s nosnosťou 30-50 ton, elektrické mostové drapákové (pre sypký materiál) žeriavy, portálové pevné a pohyblivé žeriavy s nosnosťou do 280 ton (pre prístavy), drapáky lyžicové pre cca 2,5 ton a posypové pre 3 tony materiálu z dna mora.

Hľadáme firmy na výstavbu a zariadenie  onkológie -nemocnice y kapacitou 120 lôžok v Bahrajne -arabsky trh

-We are looking for a company for the construction and equipment of Oncology , Hospital of the capacity of 120 beds in Bahrain Arabian style market

 

Hľadáme dodávateľov potravín S možnosťou vyrábania a pestovania /na objednávku/ pre arabský trh, pre medzinárodné hotely, reštaurácie - nealkoholické nápoje, voda, kvalitné vína, kvalitný alkohol, energetické nápoje, mliečne výrobky. mäsové výrobky z každého druhu mäsa, múka, pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, zelenina, ovocie, racionálne výrobky, konzervy a zaváraniny a iné - ponúknite. Naši partneri majú záujem o kontrakty na 3-5 rokov. Ponúkame Vám možnosť exportovať na trh, ktorý takmer nič nevyrába ani nepestuje, ale má dostatočné financie. Upozorňujeme, že komunikácia s našimi partnermi je v anglickom jazyku

We are looking for suppliers of food with the possibility of making and production / on request / for the Arab market for international hotels , restaurants - soft drinks, water , fine wines , good alcohol , energy drinks , dairy products . meat products of every kind of meat , flour , bakery and confectionery , sweets , vegetables , fruits , rational products , preserves and pickles and other - Offer . Our partners are interested in contracts for 3-5 years . We offer the ability to export to a market that does not produce or almost nothing grows , but it has sufficient funds . Please note that communication with our partners in the English language

Hľadáme dlhodobých dodávateľov veľmi kvalitnej tieniacej techniky ako slnečniky nad autá, zatienenie terás a pergol, slnečné plachty, rolety, žaluzie, párty stany rôznych veľkostí - ročne okolo 4000 ks

We are looking for long term suppliers of high-quality shading techniques such as umbrella over cars , shading terraces and pergolas , sun awnings, blinds, shutters , party tents of different sizes - each year around 4000 pieces

 Hľadáme firmy na projekt futbalového  štadióna v Katare   ktorý  zahŕňa budovanie infraštruktúry  pre  krytý štadión s  kapacitou 86, 250 ľudí . Dizajn ako  arabská plachetnica plachta štylizovaná  ako vonkajší plášť je vydutý  štruktúra ,zahrňujúce   žalúzie   pre ľahkosťt a potešenie z fanúšikov a hráčov. Štadión bude obklopený bazénom z vodou a jeho strecha je  podopretá  klenutými  stĺpmi. Solárna energia bude napájať štadión ktorý môže by sprístupnený  6 -timi mostmi , bude mat svoju vlastnú  stanicu metra  a bude spojený s diaľnicami  z autobusovými   linkami .

7005 We are looking for firms for The project in Qatar that involves construction of a fully retractable cable net roofed stadium with a crowd capacity of 86, 250. The dhow sail styled stadium's outer skin is a concave structure incorporating louver system for ease and pleasure of the fans and players. The stadium would be surrounded by a pool of water with its roof supported by arching columns. The solar powered stadium which can be accessed by 6 bridges, will have have its own metro station and will be linked to highways and bus routes.


 Hľadáme firmu na naprojektovanie a výstavbu 49-podlažná, 201 metrov   vysoká Four Seasons Hotel  obsahujúca (263)izieb, vrátane kompletného   vybavenia na úrovni  piatich –hvězdičkových   kúpeľných a rekreačných   zariadení, závesné reštaurácie, zamerane na prvotriedne organizovanie   podujatí a konferencií , štyri stravovacie zariadenia, a panoramatický   výhľad z izieb a apartmánov.

Hľadáme dlhodobého dodávateľa stavebných interiérových a vonkajších  náterových hmôt a omietok pre arabský trh . Možnosť kontraktu  3-5 rokov- cca 780 000 m2

We are looking for long term supplier of building interior and exterior paints and plasters for the Arab market . Option Contract 3-5 years- about 780 000 

Hľadáme stavebne firmy pre výstavbu  Durr Al-Bahrajn rezidenčné a turistické letovisko, o rozlohe 20 km2 na (13) umelých ostrovov, vrátane vykonávania prác na infraštruktúre, ako sú cesty, rozvody vodovody, telekomunikácie, osvetlenie komunikácii , vybudovanie  kanalizačných sietí, vybudovanie mostov.

We are looking for construction companies for the construction of Durrat Al - Bahrain residential and tourist resort area of ​​20 km2 ( 13 ) artificial islands , including the implementation of infrastructure works such as roads , pipes , water supply, telecommunications , lighting, communications , construction of sewerage networks , building bridges 


Hľadáme stavebne firmy a subdodávateľov na vybudovanie nemocnice v Bahrajne Al Dilmunia  zahŕňajúci výstavbu zdravotného strediska a špecializovaných nemocníc, vrátane diagnostického centra, alternatívna medicína centier, výživu a diabetes centrum, estetickej chirurgie centrum, športovej medicíny centra a  detského centra, rovnako ako deluxe kúpele, boutique hotely a luxusné rezidencie.

We are looking for construction companies and subcontractors to build a hospital in Bahrain Al Dilmun including the construction of a health center and specialized hospitals , including diagnostic centers , alternative medicine centers , nutrition and diabetes center , cosmetic surgery center , sports medicine center and children's centers , as well as deluxe spa , boutique hotels and luxury residences 

Hľadáme projekčné firmy na výstavbu komerčnej budovy zo 47 poschodiami spolu z 5 hviezdičkovým hotelom zaberajúci 14 poschodí ,ponúkajúci 260 izieb ,500 m2  verejný priestor  a 900 m2 tanečná sala .

8002 We are looking for firms for the project that  involves construction of a commercial tower comprising a ground floor and 47 additional floors. The project will include a 5 star hotel occupying 14 floors offering 260 guest rooms, over 500m2 of meeting space and a 900m2 ballroom on the buildings s top floor.

8003 We are looking for firms for  project that involves construction of a   5 star hotel comprising a ground floor and 49 additional floors   offering 263 guest rooms. The project will be 201 meters high and will   include conference facilities, a private beach, 5 star spa and a sky   pod restaurant in a penthouse style. The project will have a car   parking area of 20, 000 square meters.

8004 Hľadáme firmu na naprojektovanie a výstavbu 49-podlažná, 201 metrov   vysoká Four  Seasons Hotel  obsahujúca (263)izieb, vrátane kompletného   vybavenia na úrovni  piatich- hviezdičkových  kúpeľných a rekreačných   zariadení, závesné reštaurácie, zamerane na prvotriedne organizovanie   podujatí a konferencií , štyri stravovacie zariadenia, a panoramatický   výhľad z izieb a apartmánov.

8005  Arabsky partner hľadá dodávateľov bazénov z prekrytím cca 10 000 ks pre domy a hotely o veľkosti D- 6,18-12 m S-3,14 -4.00 m H-1,40-1.80m         objem 24 -30m3  materiál  plast ,nerez, keramika + príslušenstvo .Kontrakt je na 3-5 rokov .Komunikácia v Anglickom jazyku . Bahraj.


Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme  dodávateľov na zariadenia  pre naftársky a plynárenský priemysel ako zariadenia pre požiarnu  signalizáciu a ,detekcia uniku plynu, počítačové a grafické nadstavby, regulácia meranie.

Hľadáme dodávateľov na         výstavbu state-of-the-art kardiologického centra, zahŕňajúce sedem podlaží a kapacitou  (150) postelí, operačné sály,(5 ) núdzové jednotky a laboratóriá medzi rôznymi  zariadeniami na arabskom trhu v Bahrajne .


We are looking for suppliers to build state-of - the- art cardiology centers , including seven floors and capacity ( 150 ) beds, operating rooms , ( 5 ) emergency units and laboratories between different devices on the Arab market in Bahrain .

Hladame firmy na vybudovanie namorneho pristaviska v Bahrajne z kapacitou  4,000 automobilové parkovisko, množstvo skladov, dve administratívne budovy a iné obslužné programy ako benzínové pumpy a banky z rozlohou  41,817sqm  pre importovanie a vyvážanie aut .Ktory ponúka tiež 6,500sqm z offis  priestoru z viac než 105 kancelárií,reštavrácie .


We are looking for a company to build a naval dock in Bahrain  with capacity of 4,000 car parking , a number of stores , two office buildings and other utilities such as gas stations and banks area of 41,817sqm for importing and exporting the car .Which also offers 6,500sqm of space from offis more than 105 offices , restaurants.

 Hľadáme firmy na premiestenie káblov zo stĺpov  pod zem 40 km zákazka je z arabského polostrova  kráľovstvo  Bahrajn.

Hľadáme firmy na čistenie mesta Manama -Bahrajn firma si musí zabespečit  stroje a zariadenie na čistenie mesta ,ulíc, parkovísk , zvoz odpadu .

  Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne.

Hladáme firmy na vybudovanie továrne EPC na skvapalnený plyn LNT z kapacitou 1.5 miliónov ton ročne na arabskom trhu.

We are looking for a company to build a factory EPC liquefied gas LNT capacity of 1.5 milion tonnes a year for the Arab market .

Hľadáme firmy na dodavku cukrovaru z kapacitou 1800 ton denne a ročnou kapacitou 585000 ton stavba v Bahrajne.

We are looking for firms for the project that involves construction of a sugar factory that will produce 1, 800 tons of sugar per day and a total of 585, 000 tonnes of sugar a year- Bahrain.

Pre fabriku na výrobu hliníku hľadáme dodávateľov paroplynovej elektrárne(1 350 MW) - 4 plynové turbíny a 2 parné turbíny(dodávka + inštalácia), prípojky(220 kV, 400 kV), čistiareň odpadových vôd, DC transformátory. Fabrika bude spracovávať 1,2 miliardy m3 hliníkovej rudy.

Hľadáme firmy a projektantov na výstavbu univerzity projekt zahrnuje 480 domov ,internát, školu na cca 1.850 000 m2
Qassim University Expansion  Faculty Accommodation
Owner: Qassim University
Budget: $300 million
Scope: The project calls for the design and construction of 480  domov/villas for faculty accommodation at Qassim University covering an area of 1,850,000 m2.
The project will be re-tendered with some changes in the design.

Hľadáme firmy na projekt a výstavbu promenády v Katare ktorá zahrnuje obchodíky na nadzemnej a podzemnej úrovni , rôzne prístrešky .Projekt je spolu z obchodným  megacentrom na ploche  2000 m2.


We are looking for firms for The project in Qatar that  involves construction of a shopping mall comprising a basement level, a ground floor, an additional floor and a penthouse. The project will include a 2, 000 m2 mega-mart on the lower level.

 

Hľadáme firmy na projekt a výstavbu rozšírenie kapacity štadióna na 44 740 divákov pre majstrovstva sveta v Katare .Štadión by mal mat na streche solárne panely  energo panely.


We are looking for firms for the project that involves construction on the existing 21, 175 seater Al Gharafa Stadium to expand its capacity to 44, 740 seats using modular elements forming an upper deck. Its facade will consists of ribbons to show the nations qualifying for the 2022 FIFA World Cup Qatar . There will be solar panels on the roof of the stadium.

Hľadáme firmy na dodavku cukrovaru z kapacitou 1800 ton denne a ročnou kapacitou 585000 ton stavba v Bahrajne.

We are looking for firms for the project that involves construction of a sugar factory that will produce 1, 800 tons of sugar per day and a total of 585, 000 tonnes of sugar a year- Bahrain.

Pre fabriku na výrobu hliníku hľadáme dodávateľov paroplynovej elektrárne(1 350 MW) - 4 plynové turbíny a 2 parné turbíny(dodávka + inštalácia), prípojky(220 kV, 400 kV), čistiareň odpadových vôd, DC transformátory. Fabrika bude spracovávať 1,2 miliardy m3 hliníkovej rudy.

Hľadáme firmy a projektantov na výstavbu univerzity projekt zahrnuje 480 domov ,internát, školu na cca 1.850 000 m2
Qassim University Expansion  Faculty Accommodation
Owner: Qassim University
Budget: $300 million
Scope: The project calls for the design and construction of 480  domov/villas for faculty accommodation at Qassim University covering an area of 1,850,000 m2.
The project will be re-tendered with some changes in the design.

Hľadáme firmy na projekt a výstavbu promenády v Katare ktorá zahrnuje obchodíky na nadzemnej a podzemnej úrovni , rôzne prístrešky .Projekt je spolu z obchodným  megacentrom na ploche  2000 m2.


We are looking for firms for The project in Qatar that  involves construction of a shopping mall comprising a basement level, a ground floor, an additional floor and a penthouse. The project will include a 2, 000 m2 mega-mart on the lower level.

 

Hľadáme firmy na projekt a výstavbu rozšírenie kapacity štadióna na 44 740 divákov pre majstrovstva sveta v Katare .Štadión by mal mat na streche solárne panely  energo panely.

Hľadáme pre výstavbu veľkého poctu rodinných domov na arabskom trhu dodávateľov plastových ,drevených ,hliníkových okien v množstve 120 OOO ks/rok.

Hľadáme firmy na protipožiarne zariadenie a vybavenie pre luxusne hotely , nemocnice, univerzity, letiska na arabskom trhu v Bahrajne.

We are looking for companies selling/producing fire-fighting devices and equipments for luxurious hotels, hospitals, universities, airports for Arabian market in the Bahrain.

We are for suppliers  plastic tubes PPR on water distribution diameter 16- 20 mm pakung long 100-200 m and distribution water ,fitting, valves,offset ,Tjoint 1/2 -3/4 from PPR in Arabian market in the quantity 400 000m and 190 000 unit.Contract for 5 years of.


Hľadáme dodávateľa plastového potrubia PPR na rozvod vody priemer 16-20 mm balenie kotúče v dĺžke 100-200 m a rozvodov ,škrobenia  ventilov, kolena ,T-kus  1/2 -3/4  z PPR pre arabsky trh v množstve  400 000m a 190 000ks.Kontrak možný na 5 rokov.

We are looking for construction (EPC)  for upgrading and expanding production capacity of the existing refinery at Bahrain from around 262,000 barrels a day (b/d) to between 500,000 to 600,000 b/d.

Hľadáme firmy na výstavbu a rozšírenie rafinérie v Bahrajne z 262 000 barelov denne na 500 až 600 000 barelov denne.

We are looking for qualification contract for the Leadership in energy and environmental design (LEED) consultancy services for the design and construction of a more environment-friendly and energy efficient airport terminal.Bahrain.


Hľadáme firmy na predkvalifikačný kontrakt na výstavbu a návrh letiska ktoré ma čo najmenší  enviromenalny a energeticky dopad - Bahrajn

Bahrajnská spoločnosť hľadá dodávateľa motorového rogala pre dve osoby (cca 50 ks) pre školu lietania
 Bahrain society searches for supplier motor rogallo for two persons (cca 50 pcc) for school flight.

Arabská spoločnosť v Bahrajne hľadá dodávateľov guľových ventilov , posúvačov ,požiarnych hydrantov,/ 2300 Ks oceľových rur 1/2" a 3/4"vodárenských armatúr, kanalizačnej a tlakovej liatiny a doplnkového tovaru, potrubia  pre rozvod vody v mestách množstvo 500  000 m ročne.

Arabic companies in the Bahrain are looking for suppliers of globular valves, sleeve valves, fire hydrants / 2300 pcs/, water steels pipes fitting 1/2" and 3/4", sewage and pressurized cast iron and supplementary goods of various diameter, tubes for water distribution in the cities quantity 500 000 m per year.

Hľadáme firmy na dekontamináciu okolia ropných zariadení na arabskom  trhu.

We are looking for companies for  decontamination surroundings petroleum devices on Arabian  marketWe are looking for firms for the project that involves construction on the existing 21, 175 seater Al Gharafa Stadium to expand its capacity to 44, 740 seats using modular elements forming an upper deck. Its facade will consists of ribbons to show the nations qualifying for the 2022 FIFA World Cup Qatar . There will be solar panels on the roof of the stadium.


© 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM