Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

 

Hľadáme dodávateľov - firmy pre výstavbu 30 000 domov - subdodávateľov na stavebný materiál - polykarbonatové dosky, plné duté, domový stavebné plastové lišty, stavebnú izoláciu, atd. Tovar je určený na arabský trh - Bahrajn

Hľadáme dodávateľov  zdravotnej zubárskej techniky, zariadení, nábytku, zdravotníckeho materiálu, pomôcok  pre výstavbu 12 ambulancii pre arabský trh - platba -Banková garancia

We are looking for suppliers of medical dental equipment, equipment, furniture, medical supplies, aids for the construction of 12 ambulances for the Arab market - payment - bank guarantee

For a customer in the Arab market - Bahrain we are looking for suppliers of solar water heaters for hotels and houses designed as a separate unit for control, regulation. Your experience and know-how are important.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Pre  zákaznika na arabskom trhu - Bahrajn  hľadáme dodávateľov solárnych stanic na ohrev vody  pre hotely a domy určeným ako samostatná jednotka na ovladanie,regulaciu . Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Bankov

Pre arabsky trh hľadáme  dodávateľa  čistiacej techniky a hotelových  čistiacich prostriedkov  pre hotely ,lode, nemocnice, školy ,- Bahrajn.

For the Arab market are looking for suppliers of cleaning equipment and hotel cleaning products for hotels, ships, hospitals, schools - Bahrain
--

Pre zahraničného partnera -Bahrajn  hľadáme dodávateľa softwarového /informačne ,bezpečnostné  ,protipožiarne / vybavenia budov - hotelov, nemocníc, domov, apartmánových víl - inteligentné domy.

For the foreign partner -Bahrain looking for suppliers of software / information, safety, fire / equipment buildings - hotels, hospitals, homes, apartment villas - smart houses

Hľadáme dodávateľov na eurookna z hliníkovým krytím na vonkajšej strane ako ochrana proti UV a ostrému piesku . Okna sú určené na arabsky trh Al Muharraq kde je potreba 80 000 okien ročne.

Pre výstavbu 5- hviezdičkových hotelov v Bahrajne hľadáme dodávateľov obkladačiek a dlažieb, obkladu z prírodných materiálov a umelého mramoru - cca 850 000 m2. Hlavnou požiadavkou je vysoká kvalita. Kontrakt na 3-5 rokov.

For the construction of 5-star hotel in Bahrain we are looking for suppliers of wall and floor tiles, tiles made of natural materials and artificial marble - about 850 000 m2. The main requirement is high quality. The contract for 3-5 years 

We are looking for the construction of hotels in Bahrain we are looking for suppliers of the bath units 15000, 20000 washbasin unit, shower and washbasin taps 15000 piece toilet -Kombi 15,000 units, 20,000 of shower cabins, swimming pools from 4000 umbrella, towels drier 14000 and 20000 accessories and furniture for the bathroom to five star hotel is the amount of three years by Arab partners are interested only in quality products.

Hladáme pre  výstavbu hotelov  v Bahrain  hľadáme dodávateľov  vane 15000 ks, umývadla 20000 ks, sprchové a umývadlové batérie 15 000 ks WC -kombi 15 000 ks , 20000 sprchovacích kabín  , 4000  bazénov zo zastrešením  ,  14000 sušiakov 

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa interiérového úsporného osvetlenia ,osvetlenia hotelov ,domov , bytov ,atypické svietidlá ,umelecké solitéry  cca 26 milEUR/rok, platba BD SBLC  jednanie B2B

For the Arabian market, we are looking for a supplier of interior energy saving lighting, hotel lighting, home, flats, atypical lights, artistic solitaires about 26 milEUR per year , payment of BD SBLC business negotiation via B2B.
-

We are looking for firms, architects and suppliers of the material and goods for the retail sale and building Grant Muhsrraq Garden - landscape gardening, planting lawn, the creation of ZOO, aquaparks, mini railroads, bicycles, boating, rides on off-highway cars, cosmetic and medical centres for women, restaurants, stalls, hotels, three - floor parking for cars .... and many more.

Hľadáme architektov a dodávateľov materiálu a tovaru do obchodov pre výstavbu projektu Grand Muhsrraq Garden - záhradná architektúra, výsatba zelene, vytvorenie ZOO, aquaparky, mini železnice, bicykle, jazdy na člne, jazdy na terénnych autách, kozmetické a zdravotnícke centra pre ženy, reštaurácie, obchodíky, hotel, trojposchodové parkovisko pre auta apod.

We are looking for companies to built four gardens and 4-area parks in various  Arabic cities in the Bahrain with the area of 2km2 . We need companies to design of the whole project plus the import of building material, plants and irrigational equipments and to execute the whole construction.

  Hladame firmy na vystabu- výsadbu zelene štyroch záhrad a 4- parkov na rôznych miestach pre styri arabske mestecka v Bahrajne na ploche 2km2 ./ navhni -dovez rastliny- navrni a dovez zavalzovacie zariadenia servisuj

Hladame firmy na vybudovanie  datových sieti software,hardware, (IT) a komunikačných centier v školách a univezitach  pre vzdelávacie z kapacitou 4000 studentov v Bahrajne .

We are for looking for companies on build up  data extractor networks software,hardware, (IT) and transfer center in the schools and university  for education purposes from capacity value 4000 student in the Bahrain

We are for looking for companies  on build up dating interaction cabling IT networks software,hardware for hotels, commercial center and  petroleum company's in the Bahrain Complication  in the the English language.


 Hladame firmy na vybudovanie dátovej komunikácie kabeláž IT siete software,hadware pre  hotely, obchodne centra a  ropné spoločnosti v Bahrajne .Komunikacia v anglickom jazyku.

we are  for looking for  Arabian market be searching long - time supplier hygienic and cosmetic need juvenile, babe and gravid women only in the superfine /no cheap matter/by the commercial deal communication English  tongue.


Pre arabský trh hľadáme dlhodobého dodávateľa hygienických a kozmetických potrieb pre deti, kojenecov a tehotné ženy len v najlepšej kvalite /nie lacné veci/.Pri obchodnych jednaniach sa komunukuje anglickym jazykom.

We are for looking for  suppliers and buildings companies  on build  Wellness centers   the 5stars hotels and for  special  hospital on Arabian market / building businesses,architects  furniture ,park bench , sport-needs   suddenly in fortify, foodstuffs ,intrusion ,CD and DVD music,cosmetics,vitamin, dia products ,garments footwear, drowse and rehabilitate  devices , spiced products , specials  tee  and  etc .

Hladame  dodavatelov  a subdodavatelov  na vystavbu Wellness centier  v 5hviezdickovych hoteloch a pre   specialne nemocnice  na arabskom trhu  / stavebne firmy,archtekti, nabytok,mobuliar , sportove naradie  do posilovien , potraviny ,napoje ,CD A DVD hudbu,kozmetiku,vitaminy, diaprodukty,odevy obuv, pohybove a rehalibitacne zariadenia , aromaticke produkty , spec

We are for looking for companies  on building - in 30 000 home on key , commerce's ,parking, port area 12 Km2 costing 1,9 milliard USD -suppliers  on building the material ,furniture , apartments textile,ambulance, marble,linings, -commercials software  hotels software,lighting ,protection  and anti fire - fighting systems ,park bench,gastronomy furniture  etc....
Island Diyar Al Muharraq - Bahrain


Hladame stavebne firmy  na vystavbu   30 000  domov na kluc , obchodov ,parkovisk, pristavu  na 12 Km2 v cene 1,9 miliard USD -subdodavatelov na  stavebny material - nabytok, bytovy textil,sanita, mramor ,obkladyacky,domovy -obchodny hotelovy - softwar,osvetlenie ,bespecnostne a protipožiarne systemy  mestky mobiliar,gastrozariadenie  atd....
Ostrov Diyar Al Muharraq Bahrajn

Companies  from Bahrain searches for supplier crystal - cups. vase, candlesticks, chandeliers etc . Take concern in the long time  co-operation. In the to value  10 mil.//EUR

Firma z Bahrajnu hľadá dodávateľa krištáľu - poháre. vázy, svietniky, lustre atď. Má záujem o dlhodobú spoluprácu. Hodnota zákazky = cca 10 mil./EUR

Hladame firmy na projektovanie a vystavbu pre rozšírenie medzinárodného letiska v Bahrajne zvýšenie kapacity na 15 miliónov cestujúcich rozsirenie zo súcasných 9 miliónov cestujúcich. Hladame dodavatelov  - letisne voziky,transportne drahy na batozinu,  bespecnostne zabrany,servisne vozidla ,informacne systemy, detské ihriska,parkovacich systemy,plotove systemy,kamery,pohybove senzory ,protipoziarne zariadenia .Komunikacia v anglickom jazyku .


We are for looking on designing and built - in for expansion international air field in the Bahrain capacity increase on 15 millions passenger yearly from contemporary 9 millions passenger. We are for looking  suppliers   - air field car,transport my dear on baggage,  safety requisition,service car ,information systems, child's playgrounds,parking systems,fence systems,cameras,dower sensors anti-fire devices .Communication on the the English language .

 Hladame  firmy na dodavku -subdodavatelov pre hotely a obchodne centra ako gastro  material - nabytok, hotelovy textil  ,gastro vybavenie hotelovych kuchýn , gastro porcelan,pohare,taniere  , vidlicky , lyžicky,nože ,váhy, mixery ,varne kotly,osvetlenie,chadiace pulty , nerezove nadoby , , pre Hotely a obchodné centrá v Bahrajne mame zaujem o dlhodobu spoluprácu.

We are for looking  -suppliers  for hotels and commercial center how gastro  the material - furniture , hotels textile  ,gastro outfit for hotels kitchen , gastro porcelain,pagan,plates  , fork , spoons,,knives ,scales, mixers ,hay - box kettle - drums,lighting,fridge counters , anti-corrosive pot , for hotels  and mart in the Bahrain mother absorption by over long - era co - operation.

We are for suppliers  plastic tubes PPR on water distribution diameter 16- 20 mm pakung long 100-200 m and distribution water ,fitting, valves,offset ,Tjoint 1/2 -3/4 from PPR in Arabian market in the quantity 400 000m and 190 000 unit.Contract for 5 years of.


Hladame dodavatela plastoveho potrubia PPR na rozvod vody priemer 16-20 mm balenie kotuce v dlzke 100-200 m a rozvodov ,srobenia ventilov,kolena ,T-kus  1/2 -3/4  z PPR pre arabsky trh v mnosteve 400 000m a 190 000ks.Kontrak mozny na 5 rokov.

Pre arabsky trh hladame dodavatelov na priemyselne nerezove nadrze,nadrze na ropne produkty a ekologicke paliva 10-20 tis/L,akumulacne nadrze 25O-500 L.pieskove filtre,tlakove nadoby a vymeniky pre ropny priemysel.

 

Hladame dodavatela muky T400,T450,T650,T700 T 1150 skrob 70-80 % Voda 14% Bielkoviny 10-12 Tuk,a Vlaknina 1-2% pre arabsky trh rocne do 48 000 ton

We are for looking for flour T400,T450,T650,T700 T 1150 starch 70- 80 % water 14% protein 10- 12 fat,and fiber 1- 2% pro Arabian market per year in 48 000 tons.

Hladame dodavatela potravinarskej psenice  A vlkost do 14%,hmotnost 760,Natrium-11,5%,Lepok 25,Necistoty do 5 %  pre arabsky trh rocne do 28 000 ton

We are looking for suppliers  wheat A  seed moisture 14%,mass 760,Natrium 11,5%,gluten 25,dirt seed in 5 %  for Arabian market per year 28 000 tons

We are looking for  building -High quantity families home on Arabian market suppliers plastic,timber ,aluminum window in the quantity  120 OOO to/year.

Hladame pre vystavbu velkeho poctu rodinych domov na arabskom trhu dodavatelov plastovych,drevenych ,hlinikovych okien v mnostve 120 OOO ks/rok.

We are looking  for suppliers  on industrial restless reservoirs,reservoirs  for petroleum products and ecological fuel 10- 20 yew/L,ice-bild-up tank 25O- 500 L. sand filters,pressurized bowls and interchanged for oil industry.

We are for looking for supliers of swimming pools with cover. The quantity is  10 000 pcc for houses and hotels with the size of L: 6,18-12m  S: 3,14-4.00m D: 1,40-1.80m with the capacity of 24-30m3. Plastic materials, rustless, ceramics + equipment. Contract is for 3- 5 years. Communicatio in English. Bahrain

Arabsky partner hlada dodavatelov bazenov z prekrytim cca 10 000 ks pre domy a hotely o velkosti D- 6,18-12 m S-3,14 -4.00 m H-1,40-1.80m         objem 24 -30m3  material  plast ,nerez,keramika + prislusenstvo .Kontrakt je na 3-5 rokov .Komunikacia v Anglickom jazyku . Bahrajn

We are for looking for a suppliers of solar stations with power supply and batteries as an individual unit for the control, regulation, measuring for gas  and fluid. Parameters will be sent to the headquarters wirelessly.


Pre bahrainského zakaznika hľadáme dodávateľov solárnych stanic s napájaním a batériou určeným ako samostatná jednotka na ovladanie,regulaciu a meranie plynu,kvaplainy .Parametre merania sa zasielaju na centralu bezdrotovo.

We are for looking  partner  long - time supplier's equip for policemans, marine police service - communication device, ships, car, helicopters, binoculars for scotopic vision, bulletproof waistcoats, garments, footwear .


Pre zahraničného partnera hľadáme dlhodobých dodávateľov vybavenie pre policajtov, námornú policajnú službu - komunikačné zariadenia, lode, auta, vrtuľníky, ďalekohľady pre nočné videnie, nepriestrelné vesty, odevy, obuv apod.

We are looking for companie for the project of the waste disposal in Bahrain that will process 40 000 m3 of garbage a day.  The project includes also the building of the sewage tanks.

Hľadáme firmy na riešenie odpadového hospodárstva v Bahrajne s možnosťou spracovať 40 000 m3/denne.  Vybudovanie ČOV riešenie odpadových vôd.

We are for looking for a suppliers of food - stuff as well as chances producings and cultivations /made - to - order/ for Arabian market,  international hotels, restaurant - soft drinks, water, high - class vins, high - class alcohol, energic drinkables, dairy products,cheese,gouda fleshy products from of each of sort butcher, flour, baking industry and confectionary products, sweets, vegetables, fruit, rational products, tinned food and conserves et al - offer. Homesters partners take concern in st. contracts to 3- 5 years of.

Hľadáme dodávateľov potravín S možnosťou vyrábania a pestovania /na objednávku/ pre arabský trh, pre medzinárodné hotely, reštaurácie - nealkoholické nápoje, voda, kvalitné vína, kvalitný alkohol, energetické nápoje, mliečne výrobky. mäsové výrobky z každého druhu mäsa, múka, pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, zelenina, ovocie, racionálne výrobky, konzervy a zaváraniny a iné - ponúknite. Naši partneri majú záujem o kontrakty na 3-5 rokov. Ponúkame Vám možnosť exportovať na trh, ktorý takmer nič nevyrába ani nepestuje, ale má dostatočné financie. U

We are for looking for suppliers of high-quality wine, beer, alcoholic and non-alcoholic drinks, fruit juice for 2015-2018 for an aircraft company's.

Hladame firmy na dodávky kvalitneho vina ,piva, akoholu,neakoholickych napojov,ovocnych stiav,dzusov pre rok 2015 -2018 pre leteckej spoločnosti.

We are looking for companies for Saudi Arabia-Bahrain to design and build (DB) the construction  of a railway line spanning 87 kilometers of main-line double track.

Hládame projektové a stavebne firmy na stavbu železničnéj dvojkoľajovéj traťe zo Sadskej Arábii do Bahrajnu  v dľžke traťe  87 km.
-

We are looking for  building -High quantity families home on Arabian market suppliers plastic,timber ,aluminum doors in the quantity  90 OOO to/year.

Hľadáme pre výstavbu veľkého poctu rodinných domov na arabskom trhu dodávateľov plastových ,drevených ,hliníkových dverí v množstve 90 OOO ks/rok.

Hladame firmy na  výstavbu projektu Dilmunia Health Island ktorý pokrýva výstavbu  zdravotného  strediska a špecializovaných nemocníc, vrátane diagnostického centra, alternatívnej medicíny a výživy , diabetes centrum, centrum estetickej chirurgie , centrum športovej medicíny a dámske - detské centrum, rovnako ako deluxe kúpele, boutique hotely a luxusné rezidencie.

We are looking for companies to build the project Dilmun Health Island that covers the construction of clinics and specialized hospitals, including diagnostic centers, alternative medicine and nutrition, diabetes center, a cosmetic surgery, a sports medicine and women's - children's center, as well as deluxe spas, boutique hotels, and luxury residences.

Pre výstavbu Al Ramla Housing Project - výstavba (1246) bytových jednotiek hľadáme dodávateľa 1246 kuchynských liniek.

For the construction of Al Ramla Housing Project - Construction (1246) housing units in 1246 we are looking for suppliers of kitchen furniture.

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme  dodávateľov pre výstavbu - 20 ks   11KW rozvadzčov.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

Pre klienta v Bahrajne hladáme dodávatľa  na výstavbu projektu 11MW vstupnej stanice na spinanie spotrebitelov.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.


For a client in Bahrain hladáme contractor for the project 11MW door station for switching consumers.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Pre klienta v Bahrajne hladáme dodávatľa  na výstavbu projektu detských ihrisk  ide o 12 detských ihrisk material drevo, plast, kov, obsahujuce rôzne atrakcie pre deti od 3 rokov
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

For a client in Bahrain, we are looking for a contractor to build a project for children's playgrounds; there are 12 playgrounds for wood, plastic, metal, containing various attractions for children from 3 years of age
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Hľadáme firmy na vybudovanie  protipožiarnych systémov  a komunikačných centier v školách a univerzita  pre vzdelávacie z kapacitou 4000 študentov v Bahrajne . Jednanie B2B , Banková garancia.

We are looking for companies to build fire-fighting systems and communication centers in schools and a university for education from a capacity of 4,000 students in Bahrain. B2B action, Bank guarantee.
--

Pre arabského partnera dopytujeme dodávateľa na jahňacinu a baraninu čerstvú ,chladenú , mrazenú . Jednanie B2B ,  Banková garancia BD - SBLC.


For an Arab partner, we ask the supplier for lamb and baranina fresh, chilled, frozen. B2B action, Bank guarantee BD - SBLC
--

Hľadáme pre výstavbu veľkého poctu rodinných domov a hotelov na arabskom trhu dodávateľov bezpečnostných dverí a protipožiarnych dverí v množstve 9 OOO ks/rok.

We are looking for the construction of a large number of family houses and hotels in the Arab market of suppliers of security doors and fire doors in the amount of 9,000 pcs / year.

Pre zahraničného partnera -Bahrajn  hľadáme dodávateľa bezpečnostného vybavenia a  ako informačne ,bezpečnostné  ,protipožiarne  vybavenie budov - hotelov, nemocníc, domov, luxusných  víl - ako aj vybavenie budov typu -inteligentné domy.


For the foreign partner - Bahrain, we are looking for a supplier of security equipment and information, security, fire protection equipment for buildings - hotels, hospitals, homes, luxury fairies - as well as equipment for buildings such as intelligent houses.

Hľadáme dodávateľov podlahovej  izolácie  pre výstavbu detských ihrisk , stajni pre kone , športové štadióny,  priemysel  pre arabsky trh . Banková Garancia BD -SBLC

We are looking for suppliers of floor insulation for the construction of playgrounds, horse stables, sports stadiums, industry for Arabian market. Bank Guarantee BD -SBLC

 WE are looking for delivers furniture for hotels,hospital,houses,universitys,schools, museums,and for what remains devices, how textile,lighting,gastro,flooring,housing unit complements for Arabian market mother absorption by over long - era cooperated.

 Hladme dodavatelov nabytku pre hotely,nemocnice,domy,univerzity,skoly. muzea,a ostatneho zariadenia, ako textil,osvetlenie,gastro,podlahoviny,bytove doplnky pre arabsky trh mame zaujem o dlhodobu spolupracu.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa   mobiliaru pre mesto lavičky, stánky, informačné  zariadenia, smetné kose ,smerové tabule, osvetlenie vyrobene zo skla, betonu , kamena , dreva ,kovu,  nerezu, plastu ponúknite .

For the Arab market are looking for suppliers for Mobiliare city benches, kiosks, information appliances, trash baskets, directional signs, lights made of glass, concrete, stone, wood, metal, stainless steel, plastic Offer.
--

For the construction of Al Muharrq Island in Bahrain we are looking for suppliers of crushed stone and tiling from natural materials for road construction, garden construction - about 550,000 m3. Contracts for 3-5 years.


Pre výstavbu ostrova Al Muharrq  v Bahrajne hľadáme dodávateľov drveného kameňa a obkladu z prírodných materiálov pre výstavbu ciest, výstavba záhrad  - cca 550 000 m3 .Kontrakt na 3-5 rokov

Hľadáme firmy na projekt futbalového štadióna v Bahrajne na vybudovanie krytého štadióna s kapacitou 50 250 ľudí detské ihrisko, relaxsačná zona , kaviarne.a čajovne . Dizajn , projekt , výstavba. Štadión bude súčasťou obchodného centra, bude spojený s diaľnicami a linkami pre autobusy. BD-SBLC
Obchodné jednanie formou B2B.
Finančne podmienky kontraktu: banková garancia, dokumentárny akreditív, poistenie.


We are looking for companies for a Bahrain football stadium project to build an indoor stadium with a capacity of 50,250 people, a playground, a relaxation area, a café and a tearoom. Design, project, construction. The stadium will be part of the business center, it will be linked to motorways and bus lines. BD-SBLC
B2B business deal.
Financial terms of the contract: bank guarantee, documentary accreditations, insurance.

Pre výstavbu ostrova Al Muharrq  v Bahrajne hľadáme dodávateľov stavebného  piesku a štrku  prírodných materiálov pre výstavbu ciest a výstavba domov  - cca 1 550 000 m3 .Kontrakt na BD SBLC .

For the construction of Al Muharrq Island in Bahrain, we are looking for suppliers of building sand and gravel for natural materials for road construction and home construction - about 1,550,000 m3. Contracts at BD SBLC.

Hľadáme firmy na výstavbu a zariadenie  v dátového centra 1,3 MW  na arabskom trhu,  platba BD SBLC  jednanie B2B.

 We are looking for construction companies and equipment at the 1.3 MW data center on the Arab market, payment BD SBLC B2B

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa  produktov   reklamných stojanov na prospekty, stojany a pulty  na  produkty  vo free obchodoch , a    stojanov na podporu predaja pre pre letiská a letiskové terminály   ponúknite . Kontrakt formou BD -SBLC.

For the Arabian market, we are looking for a supplier of promotional stands for brochures, stands and desks for free products, and sales support stands for airports and airport terminals. Contract in the form of BD-SBLC.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa  produktov   reklamných stojanov na prospekty, stojany a pulty  na  produkty  vo MALL obchodoch , pre výstaviska  a stojanov na podporu predaja pre pre hypermarkety  a nemočničné  terminály   ponúknite . Kontrakt formou BD -SBLC.

For the Arab market, we are looking for a supplier of promotional stands for brochures, stands and desks for MALL products, for showrooms and sales support stands for hypermarkets and non-commercial terminals. Contract in the form of BD-SBLC

Pre zahraničného partnera na arabskom trhu hľadáme dlhodobých dodávateľov mrazených potravinárskych  výrobkov - zelenina , ovocne drene , mäso atď. .Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov. Banková Garancia - BD or SBLC.


For a foreign partner on the Arab market we are looking for long-term suppliers of frozen food products - vegetables, fruit pulps, meat, etc. .Business negotiation. Contract for 4-5 years. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Hľadáme  firmy na dodávku -subdodávateľov pre , textilný  materiál - po-vlečky plachty ,obrusy,a iný hotelový textil  , pre Hotely a obchodné centrá , internáty , nemocnice v Bahrajne mame záujem o dlhodobú spoluprácu.

We are looking for supply-suppliers for, textile material - after-siding sails, tablecloths, and other hotel textiles, for hotels and shopping centers, dormitories, hospitals in Bahrain we are interested in long-term cooperation.

For Arab partners looking for companies to supply high-speed passenger ships and the resort Durr Marina which is on three islands, supply boats accommodation capacity of 400 beds, the construction of yacht club him, 4,000 residential units, cafés and shops in Bahrain.


Pre arabských partnerov  hľadáme firmy  na dodávku  vysoko rýchlostných  osobných lodí a pre rezort  Durr Marina  ktorý je na troch  ostrovoch, dodávku  ubytovacích  lodiek z kapacitou 400-lôžok  , výstavbu  jachtárske ho  klubu, 4000 bytových jednotiek, kaviarní a predajní v Bahrajne.

We are looking for company to build a new Oncology Centre in Bahrain from the hospital containing (120) beds. and the construction of state-of-the-art specialist cardiology center, covering seven floors of capacity (150) beds, operating rooms, emergency unit and laboratories, among other things.


Hľadáme firmu  na výstavbu  nového onkologického centra v Bahrajne   z nemocnicou  obsahujúcu (120) lôžok. a výstavbu state-of-the-art špecialista kardiologického centra, zahŕňajúce sedem podlaží z kapacitou  (150) lôžk, operačných sál, pohotovostnú jednotku a laboratória okrem iného .

The Arab partners in Bahrain are looking for suppliers of technology for the production of flat glass / Flat Glass / a double and triple insulating glass.
Product is designed for the Arab market Bahrain- Qatar. Contract form of a bank guarantee BD-SBLC, through negotiation B2B


Pre arabského partnera v Bahrajne hľadáme dodávateľa technológie na výrobu plochého skla / Flat Glass / a izolačného dvoj a troj  skla.
Tovar je určený na arabsky trh Bahrain- Katar  . Kontrakt formou bankovej garancie BD-SBLC , rokovanie formou B2B

We are looking for companies for construction and equipment of a health center in Bahrain Dilmun health Island involving the construction of clinics and specialized hospitals, including diagnostic centers, alternative medicine centers, nutrition and diabetes center, cosmetic surgery center, a sports medicine and women's and children's center as well as deluxe spas, boutique hotels and luxury residences.

Hľadáme firmy pre stavbu a vybavenie  zdravotného strediska v Bahrajne   Dilmunia zdravie Island  zahrnujuci  výstavbu  zdravotného  strediska a špecializovaných nemocníc, vrátane diagnostického centra, alternatívnej medicíny centier, výživy a diabetes centrum, estetickej chirurgie centrum, centrum športovej medicíny a dámske a detské centrum, rovnako ako deluxe kúpeľoch, boutique hotely a luxusné rezidencie.

Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne a Katare Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova garancia  BD -SBLC

We are looking for suppliers of the tank from 0.5 to 250 cubic meters for the chemical and petrochemical industries, gas stations, bitumen economy, oil and oil management, industrial gases, industrial waste water treatment plants, pressure vessels of finish for the Arab society in Bahrain. Contrakt BD-SBLC ,  B2B.
--

 

 We are looking for company for the supply and installation of exterior facade of glass panels about 250 000 m2 for the construction of hotels and hospitals in Bahrain


Hľadáme firmu na dodávku  a montáž  vonkajšia fasáda zo sklenených panelov cca 250 000 m2 pre výstavbu hotelov a nemocníc v Bahrajne .

We are looking for companies to build the project on top of a 3.1 km long trail in Arad, Bahrain consisting of fishing areas, water fountains, children playground, recreational garden with benches, gazebos, pergolas and shaded seating as well as lawns, trees and shrubs.

Hľadáme firmy  na navrch a výstavbu  projektu  3,1 kilometrov dlhého  chodníka u Aradu, Bahrajn skladajúcej sa z   rybolovnej oblasti, vodné fontány, detský kútik, rekreačná záhrada s lavičkami, altánky, pergoly a posedenie v tieni, rovnako ako trávnikov, stromov a kríkov.

 

We are looking for companies for construction and equipment Sports City project, consisting of Bahrain football stadium, multipurpose sports hall for basketball, volleyball, handball, badminton and squash courts, an Olympic swimming pool, tennis center grandstand for the (70) turned up at a car park.


Popis:        Hľadáme  firmy na výstavbu a zariadenie  projektu  Sports City , Bahrajn  skladajúci sa z futbalového štadióna, viacúčelové športovej haly pre basketbal, volejbal, hádzanú, bedminton a squash, olympijský bazén, tenisové centrum,  hlavnej  tribúny  pre (70) divákov a auto parkoviska.

Hľadáme firmy na vybudovanie  protipožiarnych systémov  a komunikačných centier v školách a univerzita  pre vzdelávacie z kapacitou 4000 študentov v Bahrajne . Jednanie B2B , Banková garancia.

We are looking for companies to build fire-fighting systems and communication centers in schools and a university for education from a capacity of 4,000 students in Bahrain. B2B action, Bank guarantee.

Hľadáme dodavateľov pdľahovéj izolácie a podľahoviny pre výstavbu pre  hotely,nemocnice,domy,univerzity,školy. múzea, obchodné centrá  pre arabsky trh .
Platba formou BD-SBLC jednanie B2B,


We are looking for suppliers of underlay insulation and underlays for construction for hotels, hospitals, homes, universities, schools. museums, business centers for the Arab market.
Payment via BD-SBLC B2B,

Pre arabského partnera dopytujeme dodávateľa na jahňacinu a baraninu čerstvú ,chladenú , mrazenú . Jednanie B2B ,  Banková garancia BD - SBLC.


For an Arab partner, we ask the supplier for lamb and baranina fresh, chilled, frozen. B2B action, Bank guarantee BD - SBLC

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa   mobiliaru pre mesto lavičky, stánky, informačné  zariadenia, smetné kose ,smerové tabule, osvetlenie vyrobene zo skla, betonu , kamena , dreva ,kovu,  nerezu, plastu ponúknite .

For the Arab market are looking for suppliers for Mobiliare city benches, kiosks, information appliances, trash baskets, directional signs, lights made of glass, concrete, stone, wood, metal, stainless steel, plastic Offer.

For the construction of Al Muharrq Island in Bahrain we are looking for suppliers of crushed stone and tiling from natural materials for road construction, garden construction - about 550,000 m3. Contracts for 3-5 years.


Pre výstavbu ostrova Al Muharrq  v Bahrajne hľadáme dodávateľov drveného kameňa a obkladu z prírodných materiálov pre výstavbu ciest, výstavba záhrad  - cca 550 000 m3 .Kontrakt na 3-5 rokov.

Hľadáme dodávateľov rôznych konštrukcii pre nadzemné  nádrže pre chemický a petrochemický priemysel ako su  čerpacie stanice , bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, pre arabskú spoločnosť v Bahrajne a KSA -saudska arabia  Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova garancia  BD -SBLC

We are looking for suppliers of various construction for overground tanks for the chemical and petrochemical industry such as gas stations, bitumen economy, oil and oil economy, technical gases, for Bahrain Arab company and KSA -saudian arabia acting in B2B. BD -SBLC Guarantee Form

Pre výstavbu 5- hviezdičkových hotelov v Bahrajne hľadáme dodávateľov drevených podláh a obkladu , kazetové mozaiky, drevené zábradlia , schody aj z iného exkluzívneho  dreva - cca 950 000 m2. Hlavnou požiadavkou je vysoká kvalita. Kontrakt na 3-5 rokov. BD -SBLC

For the construction of five-star hotels in Bahrain, we are looking for suppliers of wood flooring and tiling, mosaic cassette, wooden railings, stairs and other exclusive wood - about 950,000 m2. The main requirement is high quality. Contract for 3-5 year

Hľadáme dodávateľa párty stanov na stanovanie do púšte z nehorľavého materiálu a na slávnostné večierky, svadby pre arabský trh - cca 3500 ks/rok. Platba BD - SBLC, jednanie B2B. Odbyt do 20 mil. EUR.

We are looking for a party tents for camping in the desert of non-flammable material and for festive parties, weddings for the Arabian market - approx. 3500 ks./year Payment BD-SBLC negotiation B2B sale up to 20 mil/EUR.

Pre výstavbu Al Ramla Housing Project - výstavba (1246) bytových jednotiek hľadáme dodávateľa 1246 kuchynských liniek.

For the construction of Al Ramla Housing Project - Construction (1246) housing units in 1246 we are looking for suppliers of kitchen furniture.

For a client in Bahrain, we are looking for a contractor to build a solar photovoltaic (PV) project of an independent power producer (power station) with a capacity of 110MW.B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.


Pre klienta v Bahrajne hľadáme dodávateľa  na výstavbu projektu solárnej  fotovoltaickéj (PV) nezávislého výrobcu elektrickej  energie (elektrárne ) s kapacitou 110MW.Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC

Pre klienta v Bahrajne hladáme dodávatľa  na výstavbu projektu 12MW vstupnej stanice na spinanie spotrebitelov.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.


For a client in Bahrain hladáme contractor for the project 12MW door station for switching consumers.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

 

Pre arabský trh hľadáme dodávateľa oceľových a hliníkových stožiarov s úsporným osvetlením pre ulice, mestá, letiská, parky, domy a záhrady, cca 17 mil. EUR ročne. Forma kontraktu: banková garancia, poistenie, neodvolateľný akreditív.


The Arab market is looking for suppliers of steel and aluminium poles of efficient lighting for streets, cities, airports, parks, houses, gardens. About 17 million EUR a year. Contract form: bank guarantee, insurance, irrevocable letter of credit.

Pre arabský trh hľadáme dodávateľa na 8KWP solárnych zariadení na ohrev a výrobu elektrickej energie. Forma kontraktu: banková garancia, poistenie, neodvolateľný akreditív.

We are looking for 8KWP solar household equipments for heating and making electric energy. This is an project for Arabian market - Bahrain. Form of contract: bank guarantee, insurance, irrevocable letter of credit.

Hľadáme firmu na projektovanie a postavenie slnečnej 100MW elektrárne pre arabský trh. BD SBLC komunikácia B2B.

We are looking for business on the design and construction of solar power 100MW- for the Arab market.

 For the Arab company in Bahrain, we are looking for suppliers for the construction of 11KW switchboards. Your experience and know how are important.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme  dodávateľov pre výstavbu 11KW rozvadzčov.
Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

For a customer in the Arab market - Bahrain we are looking for suppliers of solar water heaters for hotels and houses designed as a separate unit for control, regulation. Your experience and know-how are important.
B2B action. Contract for 4-5 years, € 33 million. Bank Guarantee - BD or SBLC.

Pre  zákaznika na arabskom trhu - Bahrajn  hľadáme dodávateľov solárnych stanic na ohrev vody  pre hotely a domy určeným ako samostatná jednotka na ovladanie,regulaciu . Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how.
Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme  dodávateľov na monitorovacie zariadenia  pre políciu ,letiska a  armádu ako nezávislé  sledovacie zaradenie na sledovanie podozrivých osôb v dave na ulici, na letisku, na stanici alebo športových podujatí ,odhalenie  potencionálnych  teroristov pri demonštráciách .


For the Arab society in Bahrain we are looking for suppliers to monitoring equipment for the police, the army and the airport as independent tracking classification for tracking suspects persons in a crowd on the street, at the airport, the station or sporting events, detect potential terrorists at demonstrations.
--

Hľadáme pre arabskeho  partnera  vybudovanie a dodanie  najnovšéj technológie recyklovanie pneumatik ktorá bude v budúcnosti  v regióne pilotným projektom v celej oblasti GCC.Jednanie formou B2B. Banková Garancia - BD or SBLC.

We are looking for an Arab partner to build and deliver the latest tire recycling technology that will be a pilot project across the region in the future in the region. Bank Guarantee - BD or SBLC.

 

We are looking for companies to deal with traffic on the Arab market, in Bahrain, including the organization of 4-6 jet roads, lights going, organization of intersections, directional signs, portable signs, various retarders, paint on roads, rails, crash barriers, reflective elements and organization of parking in hypermarkets, Surveillance, semaphores, barriers, gates. Contract  190 million. Negotiation through B2B contract in the form of a bank guarantee, insurance contract, letter of credit.

 

Hľadáme firmy na riešenie dopravy na arabskom trhu (v Bahrajne) zahŕňajúce organizáciu 4-6 prúdových ciest, osvetlenia prechodov, organizáciu križovatiek, smerové tabule, prenosne značky, rôzne retardéry, farby na cesty, zábradlia, zvodidlá, reflexne prvky a organizáciu parkovania v hypermarketoch, kamerové systémy, semafory, zábrany, závory. Kontrakt cca 190 mil./EUR. Rokovanie formou B2B, kontrakt formou banková garancia, poistenie kontraktu, dokumentárny akreditív.


We are looking for companies to deal with traffic on the Arab market, in Bahrain, including the organization of 4-6 jet roads, lights going, organization of intersections, directional signs, portable signs, various retarders, paint on roads, rails, crash barriers, reflective elements and organization of parking in hypermarkets, Surveillance, semaphores, barriers, gates. Contract  190 million. Negotiation through B2B contract in the form of a bank guarantee, insurance contract, letter of credit.

Hľadáme pre arabský , dodávateľov a subdodávateľov na dodávku oceľových obytných 20 " kontajnerov , 1 okno + tienenie  ,1 dvere , elektrický rozvod podla anglickej normy , zásuvky , ističe, vypínače  (štyri lôžka v kabíne) , izolácia minerálna vata , teploty sú od 25 do 50°C  , z možnosťou napojenia klimatizácie pre každý kontajner , bez kúrenia , možnosti stohovať na dve poschodia ako ubytovňa  cca 500 ks rok. Platba Banková Garancia jednanie B2B.


We are looking for Arabic, suppliers and subcontractors to supply steel 20 "residential containers, 1 window + shading, 1 door, electrical wiring according to English standards, sockets, circuit breakers, switches (four beds in the cabin), mineral wool insulation, temperatures are from 25 to 50 ° C, possibility to connect air conditioning for each container, without heating, possibility to stack on two floors as a hostel about 500 pcs a year Payment Bank Guarantee B2B transaction

Hľadáme firmy na projekt futbalového štadióna v Bahrajne na vybudovanie krytého štadióna s kapacitou 50 250 ľudí. Dizajn , projekt , výstavba. Štadión bude súčasťou obchodného centra, bude spojený s diaľnicami a linkami pre autobusy. BD-SBLC
Obchodné jednanie formou B2B.
Finančne podmienky kontraktu: banková garancia, dokumentárny akreditív, poistenie.

We are looking for companies to build a stadium with a capacity of 50,250 people to build a football stadium in Bahrain. Design, project, construction. The stadium will be part of the business center, it will be linked to motorways and bus lines. BD-SBLC
B2B business deal.
Financial terms of the contract: bank guarantee, documentary accreditations, insurance.

Hladáme projekty nad 5 mil/EUR v  EU ktoré je možne prefinancovať  prostredníctvom arabských investorov . Projekty je nutne mat v anglickom jazyku a ovládanie anglického jazyka je nevyhnutné.Žiadame seriózne jednanie.

Hľadáme dlhodobých dodávateľov  pracovných odevov, obuvi  a pracovných ochranných pomôcok a  jednorazového spotrebného materiálu  pre  stavebníctvo , hasičov, pracovníkov na ropných plošinách , petrochémiu  ,nemocnice, záchranné posádky,   pre arabsky trh , 25 mil/EUR. Platba BD a SBLC  jednanie B2B

We are looking for long-term suppliers of working clothes, footwear and protective equipment and disposable consumables for building, firefighters, petroleum workers, petrochemistry, hospitals, rescue crews, for the Arab market, 25 mil / EUR. Payment BD and SBLC B2B

 Hľadáme dlhodobých dodávateľov panského ,dámskeho ,detského oblečenia pre arabsky trh -Bahrajn cca 5mil/EUR ročné

 Hľadáme dlhodobých dodávateľov panskej, dámskej ,detskej obuvi pre arabsky trh -Bahrajn cca 6mil/EUR ročne

WE are looking for delivers furniture for hotels,hospital,houses,universitys,schools, museums,and for what remains devices, how textile,lighting,gastro,flooring,housing unit complements for Arabian market mother absorption by over long - era cooperated.

 Hladme dodavatelov nabytku pre hotely,nemocnice,domy,univerzity,skoly. muzea,a ostatneho zariadenia, ako textil,osvetlenie,gastro,podlahoviny,bytove doplnky pre arabsky trh mame zaujem o dlhodobu spolupracu.

 Pre arabsky trh hľadáme  dodávateľa stavebného dreva reziva 1-trieda usušené na 11% v množstve do 50 kontajnerov/rok

 Pre arabsky trh hľadáme  dodávateľa hotelovej čistiacej techniky a hotelových  čistiacich prostriedkov-/rok14milEUR/rok

 Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa umelej trávy a príslušenstva pre umele trávniky 20-25 mm cca 40 000 m2

The Arabic market is looking for a supplier of artificial grass for soccer and playgrounds and accessories for artificial lawn 20-25 mm about 450 000 m2. Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa priemyselného osvetlenia ,osvetlenia prístavov, hál, rafinérii, a pre umele trávniky cca 16 milEURúrok

 

 Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa oceľových mostov pre dvoj- štvor prúdové cesty cez kanály a lagúny umelého ostrova –dizajn -výroba- postavenie cca 160 milEUR/rok

 We are looking for companie for the project of the waste disposal in Bahrain that will process 500 MT of garbage a day. The project contains separation, recycling, processing garbage, building a headquarters (DSWMC), stations and dumps for domestic solid garbage. The plan is the recycling of firm and liquid garbage = 2 300 MT a day. The project includes also the building of the sewage tanks.

Hľadáme firmy na riešenie odpadového hospodárstva v Bahrajne s možnosťou spracovať 500 MT/denne. Projekt obsahuje triedenie, recykláciu, spracovanie odpadov, vybudovanie centrály (DSWMC) a vybudovanie staníc a skládok na súkromný pevný odpad. Recyklácia pevného a kvapalného odpadu = 2 300 MT /deň. Vybudovanie ČOV riešenie odpadových vôd.

 We are looking for the companies to build the cooling warehouse with the size 350 000 - 400 000 tons for Arabian market in Bahrain.

Hľadáme firmy na výstavbu chladiacich zariadení s kapacitou 350 000 - 400 000 ton pre arabsky trh.

 We are looking for building companies and suppliers for the expansion and reconstruction of existing refiners (100,000 barrels/a day of) including the oily tubes for Bahrain.

Hľadáme firmy na výstavbu , rozšírenie a rekonštrukciu existujúcej rafinérie(100,000 barelov/deň) vrátane olejového potrubia v Bahrajne .trh

3001 We are looking for building companies and architects for the project of building, furniture and equipment of luxurious bath, hospital, diagnostic center, alternative medicine, plastic-surgery, diabetic centers, sports medicine, all for man, women and children. There will also be luxurious shops and deluxe hotels on the island Dilmunia.

Hľadáme firmy a architektov na stavbu a vybavenie luxusných kúpeľov a nemocnice na ostrove Dilmunia - diagnostické centrá, alternatívna medicína, plastická chirurgia, diabetické centrá, športová medicína, všetko pre mužov, ženy a deti. Súčasťou sú luxusné obchody a luxusné hotely.

3002 We are looking for firms, architects and suppliers of the material and goods for the retail sale and building Grant Muhsrraq Garden - landscape gardening, planting lawn, the creation of ZOO, aquaparks, mini railroads, bicycles, boating, rides on off-highway cars, cosmetic and medical centres for women, restaurants, stalls, hotels, three - floor parking for cars .... and many more.

Hľadáme architektov a dodávateľov materiálu a tovaru do obchodov pre výstavbu projektu Grand Muhsrraq Garden - záhradná architektúra, výsadba zelene, vytvorenie ZOO, aquaparky, mini železnice, bicykle, jazdy na člne, jazdy na terénnych autách, kozmetické a zdravotnícke centra 600m2 pre ženy, reštaurácie, obchodíky, hotel, trojposchodové parkovisko pre auta apod.

3003We are looking for cca 3600 solar household equipments for heating and making electric energy. They will be installed at the roofs of the houses for 8 persons - the area of the houses will be cca 600m2. This is an project for Arabian market - Bahrain.

Pre arabský trh hľadáme dodávateľov cca 3600 solárnych zariadení na ohrev a výrobu elktrickej energie , ktoré budú nainštalované na streche domov pre 8 osôb - plocha domu cca 600m.

3004 We are looking for companies to built four gardens and 4-area parks in various  Arabic cities in the Bahrain with the area of 2km2 . We need companies to design of the whole project plus the import of building material, plants and irrigational equipments and to execute the whole construction.

  Hľadáme firmy na vystabu-  výsadbu zelene štyroch záhrad a 4- parkov na rôznych miestach pre styri arabske mestecka v Bahrajne na ploche 2km2 ./ navrhni -dovez rastliny- navrhni a dovez  zavlažovacie zariadenia servisu.

3005 We are for looking for companies  on execution of a project East Housing HIDD inclusive building - up 4,500 5,000 housing unit one, including the social and spaces pro leisure time , retail business, food - stuff and drinkable one, mosques, schools and embankment linked public parks and squares.
Hádame firmy na realizáciu projektu East Housing HIDD zahajúci výstavbu 4,500-5,000 bytovych jednotiek, vrátane sociálnych a priestory pre voľný čas , maloobchod, potravín a nápojov jednotiek, mešity, školy a Nábrežie prepojených verejných parkov a námestí.

Hľadáme firmy na vybudovanie  dátových sieti software, hardware, (IT) a komunikačných centier v školách a univezit  pre vzdelávacie z kapacitou 4000 študentov v Bahrajne .

3006 We are for looking for companies on build up  data extractor networks software,hardware, (IT) and transfer center in the schools and university  for education purposes from capacity value 4000 student in the Bahrain.

 We are for looking for companies  on build up dating interaction cabling IT networks software,hardware for hotels, commercial center and  petroleum company's in the Bahrain Complication  in the the English 

 Hľadáme firmy na vybudovanie dátovej komunikácie kabeláž IT siete software, hardware pre  hotely, obchodne centra a  ropné spoločnosti v Bahrajne .Komunikácia v anglickom jazyku.

4001 we are  for looking for  Arabian market be searching long - time supplier hygienic and cosmetic need juvenile, babe and gravid women only in the superfine /no cheap matter/by the commercial deal communication English  tongue.


Pre arabský trh hľadáme dlhodobého dodávateľa hygienických a kozmetických potrieb pre deti, kojenecov a tehotné ženy len v najlepšej kvalite /nie lacné veci/.Pri obchodných jednaniach sa komunikuje anglickým jazykom.

4002 we are for looking for firms for  supplies a lot of quality wine ,beer, alcohol,free alcohol  join on,fruit withdrew,juice  for  year 2014 for Arabic  aircraft company's.

Hľadáme firmy na dodávky kvalitného vina ,piva, alkoholu ,neakoholickych  nápojov, ovocných  štiav ,džúsov pre rok 2014 pre leteckej spoločnosti.

4003 We are for looking for supplier  the firetrucks,fire pump ,fire barrier  for Arabic petrochemical companies in the Bahrain.

Hladame dodavatelov poziarnych vozidiel pre arabské petrochemické spolocnosti v Bahrajne.

4004 we are  for looking for comanies  on nominating and building - up Dragon the City chine  purchase center with initial size for up to 100 chines firm and business. Propose deliver- stature.Communication in the the English language. Bahrain

Hľadáme firmy na návrh a výstavba Dragon City cinskeho nákupného centra pre Bahrajn s počiatočnou kapacitou až pre 100 čínskych firiem  a podnikov. Navrhni –dodaj -postav. Komunikácia v anglickom jazyku.

 

Hľadáme firmy na dodavku cukrovaru z kapacitou 1800 ton denne a ročnou kapacitou 585000 ton stavba v Bahrajne.

4005 We are looking for firms for the project that involves construction of a sugar factory that will produce 1, 800 tons of sugar per day and a total of 585, 000 tonnes of sugar a year- Bahrain.

 

  4005   Firms  Saudi Aramco for looking for searcher suppliers  on mechanic components of pro petrochemical  and gas  industry (electrical equipment, measuring and diagnostic apparatuses , interchanged, catcher fats,filters and house prof tank  machinery  equipment , pipette, fittings ,valves , forging, armatures steel construction etc). .). Electrical equipment, floating and dome proff tanks, machinery equipment, pipes, fittings, valves etc.


Firma Saudi  Aramco  hľadá  dodávateľov na  strojné komponenty pre naftársky a plynárenský priemysel (elektrické príslušenstvo, meracie a diagnostické prístroje , vyme niky, lapače tukov, filtre , plávajúce tanky, strojne vybavenie, rúry, príruby ,ventily , kovanie, armatúry oceľové konštrukcie  

 5001  We are  for looking for Bahrain correspondent be searching regular supplier dried stiff too soft wood without having curved and star fracture for external use with length 13'a 20'Interested it in long the time and quantity 100-150 container .


 Pre bahrajnského obchodného partnera hľadáme pravidelného dodávateľa vysušené tvrdé aj mäkké drevo bez zakrivení a prasklín na vonkajšie použitie s dĺžkou 13 a 20 Ft /4m-6m/.
- 100 x 250 mm = 200 m
- 100 x 300 mm = 420 m
- 100 x 400 mm = 250 m
- 300 x 300 mm = 100 m
- 50 x 50 mm = 950 m
- 100 x 100 mm = 950 m
- 50 x 75 mm = 100 m
- flat  = 100(šírka) x 25 mm(hrúbka) = 280 m2 .

5002  We are for looking for  suppliers and buildings companies  on build  Wellness centers   the 5stars hotels and for  special  hospital on Arabian market / building businesses,architects  furniture ,park bench , sport-needs   suddenly in fortify, foodstuffs ,intrusion ,CD and DVD music,cosmetics,vitamin, dia products ,garments footwear, drowse and rehabilitate  devices , spiced products , specials  tee  and  etc .

Hľadáme  dodávateľov  a subdodávateľov  na výstavbu Wellness centier  v 5hviezdickovych hoteloch a pre   špeciálne nemocnice  na arabskom trhu  / stavebne firmy ,architekti, nábytok ,mobiliar , športové náradie  do posilňovní  , potraviny ,nápoje ,CD A DVD hudbu, kozmetiku, vitamíny , diaprodukty , odevy obuv, pohybové a rehalibitačné  zariadenia , aromatické produkty , špeciálne čaje  a iné

5003 We are for looking for companies  on building - in 30 000 home on key , commerce's ,parking, port area 12 Km2 costing 1,9 milliard USD -suppliers  on building the material ,furniture , apartments textile,ambulance, marble,linings, -commercials software  hotels software,lighting ,protection  and anti fire - fighting systems ,park bench,gastronomy furniture  etc....
Island Diyar Al Muharraq – Bahrain.


Hľadáme stavebne firmy  na výstavbu   30 000  domov na kľuč , obchodov ,parkovísk, prístavu  na 12 Km2 v cene 1,9 miliárd USD -subdodávateľov na  stavebný materiál - nábytok, bytový  textil , sanita ,  mramor ,obkladačky, domovy -obchodný hotelový – software ,osvetlenie ,bezpečnostne  a protipožiarne systémy  mestsky mobiliar, gastrozariadenie   atd....
Ostrov Diyar Al Muharraq Bahrajn.

5004 We are for looking for companies  on, projects ,suppliers  on building  - in Kings University  in the Saudi Arabia  in the to the value of 425 million USD.

Hľadáme firmy, projektantov dodávateľov  na  výstavbu  Kráľovskej univerzity v Saudskej  Arábii v hodnote 425 milionov USD.

6001  Companies  from Bahrain searches for supplier crystal - cups. vase, candlesticks, chandeliers etc . Take concern in the long time  co-operation. In the to value  10 mil.//EUR

Firma z Bahrajnu hľadá dodávateľa krištáľu - poháre. vázy, svietniky, lustre atď. Má záujem o dlhodobú spoluprácu. Hodnota zákazky = cca 10 mil./EUR.

6002 We are for looking for  building  companies   and projectors on building
 marine canal  in the Bahrain  in The to value 10 milliard USD
 ,building   W- 150m D- 6m L- 75 km.


Hľadáme firmy a projektantov na výstavbu morského kanála  v Bahrajne
za 10 miliardy USD ,výstavba  kanála  S-150m H- 6m  D- 75 km.

6003 Hľadáme firmy na projektovanie a výstavbu pre rozšírenie medzinárodného letiska v Bahrajne zvýšenie kapacity na 15 miliónov cestujúcich rozšírenie zo súčasných 9 miliónov cestujúcich. Hľadáme dodávateľov  - letištne   vozíky, transportne dráhy na batožinu,  bezpečnostne  zábrany, servisne vozidla ,informačné systémy, detské ihriska ,parkovacie   systémy, plotové systémy, kamery ,pohybové senzory ,protipožiarne zariadenia .Komunikácia v anglickom jazyku .We are for looking on designing and built - in for expansion international air field in the Bahrain capacity increase on 15 millions passenger yearly from contemporary 9 millions passenger. We are for looking  suppliers   - air field car,transport my dear on baggage,  safety requisition,service car ,information systems, child's playgrounds,parking systems,fence systems,cameras,dower sensors anti-fire devices .Communication on the the English language .

Pre bahrajnského obchodného partnera hladáme dodávatlov niekoľko tisíc nízkoenergetických domov - montované, murované - rôzne typy s plochou 400-500 m2 obytnej plochy ,bez kúrenia ,solárne vyhrievanie vody, tepelná izolácia ,dve kúpeľne, a tri  WC  ,klimatizácia ,je nevyhnutne dom navrhnúť doviesť všetok materiál do Bahrajnu a postaviť dom. Je potrebne ovládať anglicky jazyk.

6004 We are for looking  companies for building  searching suppliers some thousand Low-energy homes - tilt - up, brick - various types with flat 400- 500 m2 residential surface ,without having chicken ,solar heating waters, heat isolation ,two bathroom, and three  WC  ,air-conditioner ,be unavoidable house proposition send all the material in Bahrain and has built house. Be needed communication the English language.

Hľadáme  firmy na dodavku -subdodávateľov pre hotely a obchodne centra ako gastro  materiál - nábytok, hotelový textil  ,gastro vybavenie hotelových kuchýň , gastro  porcelán , poháre ,taniere  , vidličky , lyžičky ,nože ,váhy, mixéry ,varne kotly ,osvetlenie ,chladiace pulty , nerezové  nádoby , , pre Hotely a obchodné centrá v Bahrajne mame záujem o dlhodobú  spoluprácu.

6005 We are for looking  -suppliers  for hotels and commercial center how gastro  the material - furniture , hotels textile  ,gastro outfit for hotels kitchen , gastro porcelain,pagan,plates  , fork , spoons,,knives ,scales, mixers ,hay - box kettle - drums,lighting,fridge counters , anti-corrosive pot , for hotels  and mart in the Bahrain mother absorption by over long - era co - operation.

Hľadáme dodávateľov  plastového potrubia pre kanalizácie   PP-HT s tesniacim systémom -12 000 m plastové potrubie Plastik PP a PVC-U  rôznych rozmeroch -10 000m, PE 100 na rozvod plynu -15000 m tovar je určený pre Bahrajn.

7001 We are for looking supliers for  plastic sewer pipe  PP- HT with sealing ring system 12 000 m plastic piping Plastic PP and PVC- U  different dimensions -10 000m  and  PE 100 for gas distribution -15 000 m article is designed for Bahrain.

we are for looking for  supplier on steel pipes - conduit  about long
100 - 150 km  in bigness 1/2- mace  along 3 -in long 18m for Arabic partner on
divorce  crude oil, oil, lubricate, flow . The material L245 resp. L360 and like. Per EN 10216-2 and American specification API Spec.5L/200,7ASTM/ASME A450 oneself makes in the quality BM PSL2 resp. how X 52 PSL1.ASTM A179

Hladame dodavatela na ocelove rury - potrubie  o dlzke 100-150 km  velkosti
1/2-palca  az 3 -palce dlžka 18m pre arabskeho partnera v Bahrajne  na rozvod ,spracovanie  ropy, nafty,oleja a  plynu . Akosť materiálu L245 resp. L360 a podobné. Podľa EN 10216-2 a americkej normy API Spec.5L/2007ASTM/ASME A450 , sa vyrába v akostiach BM PSL2 resp. ako X 52 PSL1.ASTM A179

7003  Pre zahraničného partnera hľadáme dodávateľov mostových montážnych žeriavov s nosnosťou 30-50 ton, elektrické mostové drapákové (pre sypký materiál) žeriavy, portálové pevné a pohyblivé žeriavy s nosnosťou do 280 ton (pre prístavy), drapáky lyžicové pre cca 2,5 ton a posypové pre 3 tony materiálu z dna mora.

 7004  

Hľadáme dodávateľov potravín S možnosťou vyrábania a pestovania /na objednávku/ pre arabský trh, pre medzinárodné hotely, reštaurácie - nealkoholické nápoje, voda, kvalitné vína, kvalitný alkohol, energetické nápoje, mliečne výrobky. mäsové výrobky z každého druhu mäsa, múka, pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, zelenina, ovocie, racionálne výrobky, konzervy a zaváraniny a iné - ponúknite. Naši partneri majú záujem o kontrakty na 3-5 rokov. Ponúkame Vám možnosť exportovať na trh, ktorý takmer nič nevyrába ani nepestuje, ale má dostatočné financie. Upozorňujeme, že komunikácia s našimi partnermi je v anglickom jazyku

We are looking for suppliers of food with the possibility of making and production / on request / for the Arab market for international hotels , restaurants - soft drinks, water , fine wines , good alcohol , energy drinks , dairy products . meat products of every kind of meat , flour , bakery and confectionery , sweets , vegetables , fruits , rational products , preserves and pickles and other - Offer . Our partners are interested in contracts for 3-5 years . We offer the ability to export to a market that does not produce or almost nothing grows , but it has sufficient funds . Please note that communication with our partners in the English language

 Hľadáme firmy na projekt futbalového  štadióna v Katare   ktorý  zahŕňa budovanie infraštruktúry  pre  krytý štadión s  kapacitou 86, 250 ľudí . Dizajn ako  arabská plachetnica plachta štylizovaná  ako vonkajší plášť je vydutý  štruktúra ,zahrňujúce   žalúzie   pre ľahkosťt a potešenie z fanúšikov a hráčov. Štadión bude obklopený bazénom z vodou a jeho strecha je  podopretá  klenutými  stĺpmi. Solárna energia bude napájať štadión ktorý môže by sprístupnený  6 -timi mostmi , bude mat svoju vlastnú  stanicu metra  a bude spojený s diaľnicami  z autobusovými   linkami .

7005 We are looking for firms for The project in Qatar that involves construction of a fully retractable cable net roofed stadium with a crowd capacity of 86, 250. The dhow sail styled stadium's outer skin is a concave structure incorporating louver system for ease and pleasure of the fans and players. The stadium would be surrounded by a pool of water with its roof supported by arching columns. The solar powered stadium which can be accessed by 6 bridges, will have have its own metro station and will be linked to highways and bus routes.

 

7006 Hľadáme projekčné firmy na výstavbu komerčnej budovy zo 47 poschodiami spolu z 5 hviezdičkovým hotelom zaberajúci 14 poschodí ,ponúkajúci 260 izieb ,500 m2  verejný priestor  a 900 m2 tanečná sala .

7007 We are looking for firms for the project that  involves construction of a commercial tower comprising a ground floor and 47 additional floors. The project will include a 5 star hotel occupying 14 floors offering 260 guest rooms, over 500m2 of meeting space and a 900m2 ballroom on the buildings s top floor.

7008 We are looking for firms for  project that involves construction of a   5 star hotel comprising a ground floor and 49 additional floors   offering 263 guest rooms. The project will be 201 meters high and will   include conference facilities, a private beach, 5 star spa and a sky   pod restaurant in a penthouse style. The project will have 


8001  Hľadáme firmu na naprojektovanie a výstavbu 49-podlažná, 201 metrov   vysoká Four Seasons Hotel  obsahujúca (263)izieb, vrátane kompletného   vybavenia na úrovni  piatich –hvězdičkových   kúpeľných a rekreačných   zariadení, závesné reštaurácie, zamerane na prvotriedne organizovanie   podujatí a konferencií , štyri stravovacie zariadenia, a panoramatický   výhľad z izieb a apartmánov.
Parkovisko na 20 000 m2.

Hľadáme projekčné firmy na výstavbu komerčnej budovy zo 47 poschodiami spolu z 5 hviezdičkovým hotelom zaberajúci 14 poschodí ,ponúkajúci 260 izieb ,500 m2  verejný priestor  a 900 m2 tanečná sala .

8002 We are looking for firms for the project that  involves construction of a commercial tower comprising a ground floor and 47 additional floors. The project will include a 5 star hotel occupying 14 floors offering 260 guest rooms, over 500m2 of meeting space and a 900m2 ballroom on the buildings s top floor.

8003 We are looking for firms for  project that involves construction of a   5 star hotel comprising a ground floor and 49 additional floors   offering 263 guest rooms. The project will be 201 meters high and will   include conference facilities, a private beach, 5 star spa and a sky   pod restaurant in a penthouse style. The project will have a car   parking area of 20, 000 square meters.

8004 Hľadáme firmu na naprojektovanie a výstavbu 49-podlažná, 201 metrov   vysoká Four  Seasons Hotel  obsahujúca (263)izieb, vrátane kompletného   vybavenia na úrovni  piatich- hviezdičkových  kúpeľných a rekreačných   zariadení, závesné reštaurácie, zamerane na prvotriedne organizovanie   podujatí a konferencií , štyri stravovacie zariadenia, a panoramatický   výhľad z izieb a apartmánov.

8005  Arabsky partner hľadá dodávateľov bazénov z prekrytím cca 10 000 ks pre domy a hotely o veľkosti D- 6,18-12 m S-3,14 -4.00 m H-1,40-1.80m         objem 24 -30m3  materiál  plast ,nerez, keramika + príslušenstvo .Kontrakt je na 3-5 rokov .Komunikácia v Anglickom jazyku .Bahraj.

We are for looking for supliers of swimming pools with cover. The quantity is  10 000 pcc for houses and hotels with the size of L: 6,18-12m  S: 3,14-4.00m D: 1,40-1.80m with the capacity of 24-30m3. Plastic materials, rustless, ceramics + equipment. Contract is for 3- 5 years. Communicatio in English. Bahrain


8006 Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme  dodávateľov na zariadenia  pre naftársky a plynárenský priemysel ako zariadenia pre požiarnu  signalizáciu a ,detekcia uniku plynu, počítačové a grafické nadstavby, regulácia meranie.

8007  Hľadáme firmy na premiestenie káblov zo stĺpov  pod zem 40 km zákazka je z arabského polostrova  kráľovstvo  Bahrajn.

8008  Hľadáme firmy na čistenie mesta Manama -Bahrajn firma si musí zabespečit  stroje a zariadenie na čistenie mesta ,ulíc, parkovísk , zvoz odpadu .

8009   Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne.

8001OHladame firmy na vybudovanie namorneho pristaviska v Bahrajne z kapacitou  4,000 automobilové parkovisko, množstvo skladov, dve administratívne budovy a iné obslužné programy ako benzínové pumpy a banky z rozlohou  41,817sqm  pre importovanie a vyvážanie aut .Ktory ponúka tiež 6,500sqm z offis  priestoru z viac než 105 kancelárií,reštavrácie .


We are looking for a company to build a naval dock in Bahrain  with capacity of 4,000 car parking , a number of stores , two office buildings and other utilities such as gas stations and banks area of 41,817sqm for importing and exporting the car .Which also offers 6,500sqm of space from offis more than 105 offices , restaurants

9001  Hľadáme dodávateľa plastového  potrubia rôzneho priemeru  pre arabsky trh - Bahrajn.
-Bez tlakové potrubné systémy z PVC-U a PE  na prepravu pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych druhov kvapalín 6 000 m.
-Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému  vyrábané z polypropylénu 4 000M.
-Rúry z materiálu PE100 na zásobovanie plynnými palivami Rúry určené pre výstavbu tlakových rozvodov zemného plynu, svietiplynu  Rúry   PE 100 s menovitým vonkajším priemerom dn od 90 do 315 mm tlaku 0,4 MPa a pre dn od 20 do 75 mm  tlaku 0,4 MPa 4 000 m
Kanalizačný korigovaný potrubný systém  z PVC-U, 5000m.

9002  Hľaďme dodávateľov nábytku pre hotely ,nemocnice ,domy, univerzity  ,školy, múzea ,a ostatného zariadenia, ako textil ,osvetlenie ,gastro, podlahoviny ,bytové doplnky pre arabsky trh mame záujem o dlhodobú spoluprácu.

9003 Hľadáme dlhodobých dodávateľov  pracovných odevov, obuvi  a pracovných ochranných pomôcok  pre petrochémiu  , ťažbu ropy a plynu   pre arabsky trh cca 10 mil/EUR.

9004  Pre výstavbu hotelov  v Katare  hľadáme dodávateľov  samity  vane 20000ks umývadla 20000ks, sprchové a umývadlové batérie 20 000 ks WC -kombi 40 000 ks , 20000 sprchovacích kútov , 4000  bazénov  + zastrešenie  4000 sušiakov  uterákov tieto  20000 doplnkov a nábytku  pre kúpeľne  do päť  hviezdičkových hotelov  množstva sú na tri roky arabsky  partneri majú  záujem len o kvalitne  výrobky.

9005   Hľadáme technológiu    na recilkáciu   a  likvidáciu   pneumatík  , likvidáciu  plastov , likvidáciu  odpadu ako mikroténové sačky a tašky  technológia je určená na arabsky   trh - navrhnite riešenie.

9006  BAHRAIN - Hľadáme dodávateľa Party stanov na stanovanie do puste, slávnostné večierky ,svadby  pre arabsky trh  - cca 2500  ks

9007  Pre bahrajnského obchodného partnera hľadáme pravidelného dodávateľa vysušené tvrdé aj mäkké drevo bez zakrivení a prasklín na vonkajšie použitie s dĺžkou 13´a 20´Ft /4m-6m/
- 100 x 250 mm = 200 m
- 100 x 300 mm = 420 m
- 100 x 400 mm = 250 m
- 300 x 300 mm = 100 m
- 50 x 50 mm = 950 m
- 100 x 100 mm = 950 m
- 50 x 75 mm = 100 m
- podlaha  = 100(šírka) x 25 mm(hrúbka) = 280 m2 .
Záujem je o dlhodobú spoluprácu cca 100 -150 kontajnerov.

9008  Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme  dodávateľov na monitorovacie zariadenia  pre políciu ,letiska a  armádu ako nezávislé  sledovacie zaradenie na sledovanie podozrivých osôb v dave na ulici, na letisku, na stanici alebo športových podujatí ,odhalenie  potencionálnych  teroristov pri demonštráciách .

9009   Pre výstavbu 5- hviezdičkových  hotelov ,obchodných centier, škôl, mešít ,nemocníc  v Bahrajne  hľadáme dodávateľov  obkladačiek  a dlažieb , obkladu z prírodných materiálov, aj umelý mramor kameň ,liate podlahy nutnosť  vysokej kvality a dizajnu  možnosť kontraktu   na 3-5 rokov  množstvo  do 1 850 000 m2.

90010 Hľadáme firmy na výstavbu a dodavky technológii pre výstavbu fabriky na spracovanie ropy 150 000 barelov za deň v Kuvajte

We are luking for  construction of a plant with the capacity to process 150, 000 barrels per day of sour crude from 34 oil wells in the region- Kuwait .

Hľadáme  firmy a architektov na výstavbu technológie na spracovanie plynu a zvýšenie kapacity na 4500 barelov/denne v Bahrajne.

We are looking for companies to build and supply the technology for
making ammonia 2100 tons/day and urea 3600 tons/day in the Bahrain
.


Hľadáme  firmy na výstavbu a dodavku technológie na výrobu amoniaku 2100 ton /deň a močoviny 3600 ton/deň  v Bahrajne.

We are for looking for buildings companies to deliver and build  following project: 10 villas with two floors, 41 attached houses and 1O sixfloor buildings with 100 apartments in Bahrain.

Hľadáme stavebne  firmy na výstavbu a dodavku bytového projektu obsahujúci 10 dvoj poschodie vily,41 radové domy, a 1O šesť poschodové domy z 100 bytmi v Bahrajne.

Pre zahraničného partnera hľadáme dodávateľov mostových montážnych žeriavov s nosnosťou 30-50 ton, elektrické mostové drapákové (pre sypký materiál) žeriavy, portálové pevné 50-60/21V 20-30 S tona pohyblivé žeriavy s nosnosťou do 40-50 ton/21mV 20-30S(pre prístavy), drapáky lyžicové pre cca 2,5 ton a posypové pre 3 tony materiálu z dna mora.

Hľadáme dodávateľov na eurookna z hliníkovým krytím na vonkajšej strane ako ochrana proti UV a ostrému piesku .Okna sú určené na arabsky trh kde je potreba 80 000 okien ročne.

Hľadáme stavebný  materiál alebo technológie na výrobu stavebného materiálu / drevo, betón, tehla, pórobetón, polystyrén betón ,keramzit / pre výstavbu niekoľko desiatok tisíc domov na arabskom trhu.

Hľadáme stavebne firmy a subdodávateľov na vybudovanie nemocnice v Bahrajne Al Dilmunia  zahŕňajúci výstavbu zdravotného strediska a špecializovaných nemocníc, vrátane diagnostického centra, alternatívna medicína centier, výživu a diabetes centrum, estetickej chirurgie centrum, športovej medicíny centra a  detského centra, rovnako ako deluxe kúpele, boutique hotely a luxusné rezidencie.

We are looking for construction companies and subcontractors to build a hospital in Bahrain Al Dilmun including the construction of a health center and specialized hospitals , including diagnostic centers , alternative medicine centers , nutrition and diabetes center , cosmetic surgery center , sports medicine center and children's centers , as well as deluxe spa , boutique hotels and luxury residences 

We are for looking  partner  long - time supplier's equip for policemans, marine police service - communication device, ships, car, helicopters, binoculars for scotopic vision, bulletproof waistcoats, garments, footwear .


Pre zahraničného partnera hľadáme dlhodobých dodávateľov vybavenie pre policajtov, námornú policajnú službu - komunikačné zariadenia, lode, auta, vrtuľníky, ďalekohľady pre nočné videnie, nepriestrelné vesty, odevy, obuv apod.

 

Hľadáme dodávateľov elektrických kúpeľňových radiátorov 230 V rôznych výkonov y možnosťou regulovania teploty .Tovar je určený na arabsky trh v množstve do 60 000 ks/rok.

Pre arabského partnera v Bahrajne hľadáme dodávateľa technológie na výrobu plochého skla a izolačného dvoj skla.

 Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa hotelovej čistiacej techniky a hotelových čistiacich prostriedkov -14milEUR/rok.

 Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa hier ,detských  hračiek, detského  nábytku, detských  ihrísk cca 16 miliónov EUR/rok.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa tmelov ,lepidiel, tekutej izolácie do  priemyslu a stavieb  na budovanie hotelov, domov, prístavov ,hál, rafinérii, a iné cca 16 miliónov EUR/rok.

The Arab partner is looking for suppliers of sealants, adhesives, liquid insulation for industrial building, hotels, residential houses, ports, buildings, refinery and other. Cca 16 million EUR a year.

Pre výstavbu železníc na arabskom  trhu hľadáme dodávateľa špeciálnych stavebných strojov, osvetlenia ,osvetlenia staničných ,staničných vozíkov signalizačných zariadení, materiálu na rozvod elektrickej energie ,IT technológie, a pre materiál na trate/koľaje podvaly, skrutky, atd./ cca 160 milionov  EUR/rok.

For the construction of railways on the Arab market we are looking for suppliers of specialized construction machinery, lighting, railway trolleys, signalling equipment, materials, electricity distribution  IT technologies and the material for the railway-tracks /sleepers, screws etc./ Cca 160 mil. a year.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa samo rozložiteľných sváčkov a tašiek z plastu ,papiera pre obchodne domy a hypermarkety biele bez potlače. cca 16 miliónov EUR/rok.

Hľadáme stavebne firmy pre výstavbu  Durr Al-Bahrajn rezidenčné a turistické letovisko, o rozlohe 20 km2 na (13) umelých ostrovov, vrátane vykonávania prác na infraštruktúre, ako sú cesty, rozvody vodovody, telekomunikácie, osvetlenie komunikácii , vybudovanie  kanalizačných sietí, vybudovanie mostov.

We are looking for construction companies for the construction of Durrat Al - Bahrain residential and tourist resort area of ​​20 km2 ( 13 ) artificial islands , including the implementation of infrastructure works such as roads , pipes , water supply, telecommunications , lighting, communications , construction of sewerage networks , building bridges .

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa  generátorov na plyn alebo  naftu 20 MW -mobilne a 130 MW stacionárne  cca 18 miliónov EUR/rok.

The Arabic market is looking for a supplier of gas or diesel 20 MW mobile and 130 MW –stationary. Cca 18 mil. EUR a year.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa priemyselného oplotenia  prístavov, hál, rafinérii, plotových systémov, brán, pletiva ,závor, signalizačného zariadenia  cca 20 miliónov EUR/rok.

The Arabic market is looking for a supplier of industrial fencing, fencing systems, gates, signalling devices for harbours, workshoops, refineries. Cca 20 mil. EUR a year.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa fasádnych stavebných  ozdobných prvkov architektúry z betónu ,sadry, polystyrénu, skla, kovu ozdoby pre parky a záhrady. cca 26 miliónov EUR/rok.

Pre arabsky trh pre hasičské zbory, zdravotnícke jednotky, políciu, armádu hľadáme  dodávateľa záchr anych systémov ,nafukovacích stanov , lávok, lehátok  záchranych ostrovov na more, záchranych  člnov, dekontaminačných bazénov a spŕch  cca 150 miliónov EUR/rok.

For the Arabic market tis looking for suppliers of rescue systems, inflatable tents, garden chairs, rescue islands on the sea, rescue boats, decontamination of swimming pools and showers for fire brigade, medical units, police and army. Cca 150 million a year.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa špeciálneho materiálu fólie alebo textílie na udržanie piesku na brehu mora ktorý je odplavovaný pri odlivoch a prílivoch  cca 16 miliónov EUR/rok.

Hľadáme dodávateľa technológie na výrobu železobetónových  podvalov pre arabsky trh- nemecky typ ,kapacita 100 tisíc až 500 tisíc Ks/rok

We are looking for a supplier of technology for the production of concrete sleepers for the Arabic market - German type, capacity 100 thousand to 500 thousand units a year.

Hľadáme dodávateľa pre arabského partnera polymérových krištáľov -gelu -slúžiaceho na zadržiavanie vody cca 190 miliónov EUR/Rok.

Arab partners are looking for a supplier of crystalic polymer gel serving for the water retention, cca 190 million a year.

Hľadáme spoločnosti ktoré majú záujem zúčastniť sa ako dodávatelia mobilných čistiarni vôd pre arabsky trh. Spolupráca na 10 rokov.

Hľadáme firmy pre výstavbu 16km dlhej prípojky mosta z Kuvajtu do Kataru do mesta Doha

We are looking for  construction of a 16 km long bridge that will link the main bridge from Shuwaikh Port area to Doha. It is also known as the Doha Connection.

Hľadáme firmy na dodavku cukrovaru z kapacitou 1800 ton denne a ročnou kapacitou 585000 ton stavba v Bahrajne.

We are looking for firms for the project that involves construction of a sugar factory that will produce 1, 800 tons of sugar per day and a total of 585, 000 tonnes of sugar a year- Bahrain.

Pre fabriku na výrobu hliníku hľadáme dodávateľov paroplynovej elektrárne(1 350 MW) - 4 plynové turbíny a 2 parné turbíny(dodávka + inštalácia), prípojky(220 kV, 400 kV), čistiareň odpadových vôd, DC transformátory. Fabrika bude spracovávať 1,2 miliardy m3 hliníkovej rudy.

Hľadáme firmy a projektantov na výstavbu univerzity projekt zahrnuje 480 domov ,internát, školu na cca 1.850 000 m2
Qassim University Expansion  Faculty Accommodation
Owner: Qassim University
Budget: $300 million
Scope: The project calls for the design and construction of 480  domov/villas for faculty accommodation at Qassim University covering an area of 1,850,000 m2.
The project will be re-tendered with some changes in the design.

Hľadáme firmy na projekt a výstavbu promenády v Katare ktorá zahrnuje obchodíky na nadzemnej a podzemnej úrovni , rôzne prístrešky .Projekt je spolu z obchodným  megacentrom na ploche  2000 m2.


We are looking for firms for The project in Qatar that  involves construction of a shopping mall comprising a basement level, a ground floor, an additional floor and a penthouse. The project will include a 2, 000 m2 mega-mart on the lower level.

 

Hľadáme firmy na projekt a výstavbu rozšírenie kapacity štadióna na 44 740 divákov pre majstrovstva sveta v Katare .Štadión by mal mat na streche solárne panely  energo panely.


We are looking for firms for the project that involves construction on the existing 21, 175 seater Al Gharafa Stadium to expand its capacity to 44, 740 seats using modular elements forming an upper deck. Its facade will consists of ribbons to show the nations qualifying for the 2022 FIFA World Cup Qatar . There will be solar panels on the roof of the stadium.

Hľadáme projektantov, staviteľov, dodávateľov a subdodávateľov na dodávku . vybudovanie prístavu s port budovou a obslužnými programami, hĺbenie, meliorácia pôdy a nivelačné prace.Bahrain. Rozpočet = $1.1 miliardy.

 

Hľadáme dodávateľov   na interiérové , vchodové   dvere  do 5 hviezdičkových hotelov  stály odber  na 5 rokov  až do  výšky  95 000 ks.

 

Pre firmu na arabskom trhu, ktorá je jedným z najväčších dodávateľov do hypermarketov a benzínových púmp hľadáme dlhodobého dodávateľa potravín - nealkoholické nápoje, stolová voda, sirupy, cukrovinky, keksy, napolitánky, syr, sójové produkty  zaváraniny, konzervy, múka, cukor, káva, čaj, med, stolové oleje,  nátierky , cestoviny, diétne potraviny a in.

 Hľadáme dodávateľov na         výstavbu state-of-the-art kardiologického centra, zahŕňajúce sedem podlaží a kapacitou  (150) postelí, operačné sály,(5 ) núdzové jednotky a laboratóriá medzi rôznymi  zariadeniami na arabskom trhu v Bahrajne .


We are looking for suppliers to build state-of - the- art cardiology centers , including seven floors and capacity ( 150 ) beds, operating rooms , ( 5 ) emergency units and laboratories between different devices on the Arab market in Bahrain 

 

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľa mestkeho  mobiliaru, lavičky, stánky, informačné  zariadenia, smetné kose ,smerové tabule, osvetlenie vyrobene zo skla, dreva ,kovu,  nerezu, plastu ponúknite .

Hľadáme firmy na dodavku a postavenie 3 mlynov na arabskom trhu pre mletie  muky pre zvýšenie kapacity z 28 na 48 000 ton- Bahrajn

We are for Looking for 3 construction Miling Plant for expansion of  Miling  Plant. Our current storage capacity stands at 23,000 tonnes, which is enough wheat to last for three months.Two years ago we decided to expand capacity and by the end of this year we will have a new silo that can hold 25,000 tonnes taking our total capacity to 48,000 tonnes.

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľov na priemyselne nerezové nádrže ,nádrže na ropne produkty a ekologické paliva 10-20 tis/L ,akumulačné nádrže 25O-500 L. pieskové  filtre, tlakové  nádoby a výmeniky pre ropný priemysel.

Hľadáme dodávateľa muky T400,T450,T650,T700 T 1150 škrob 70-80 % Voda 14% Bielkoviny 10-12 Tuk ,a Vláknina 1-2% pre arabsky trh rocne do 48 000 ton

We are for looking for flour T400,T450,T650,T700 T 1150 starch 70- 80 % water 14% protein 10- 12 fat,and fiber 1- 2% pro Arabian market per year in 48 000 tons.

Hľadáme dodávateľa potravinárskej pšenice  A vlhkosť  do 14%,hmotnost 760,Natrium-11,5%,Lepok 25,Necistoty do 5 %  pre arabsky trh ročne do 28 000 ton

We are looking for suppliers  wheat A  seed moisture 14%,mass 760,Natrium 11,5%,gluten 25,dirt seed in 5 %  for Arabian market per year 28 000 tons.

We are looking for  building -High quantity families home on Arabian market suppliers plastic,timber ,aluminum window in the quantity  120 OOO to/year.

Hľadáme pre výstavbu veľkého poctu rodinných domov na arabskom trhu dodávateľov plastových ,drevených ,hliníkových okien v množstve 120 OOO ks/rok.

Hľadáme firmy na protipožiarne zariadenie a vybavenie pre luxusne hotely , nemocnice, univerzity, letiska na arabskom trhu v Bahrajne.

We are looking for companies selling/producing fire-fighting devices and equipments for luxurious hotels, hospitals, universities, airports for Arabian market in the Bahrain.

We are for suppliers  plastic tubes PPR on water distribution diameter 16- 20 mm pakung long 100-200 m and distribution water ,fitting, valves,offset ,Tjoint 1/2 -3/4 from PPR in Arabian market in the quantity 400 000m and 190 000 unit.Contract for 5 years of.


Hľadáme dodávateľa plastového potrubia PPR na rozvod vody priemer 16-20 mm balenie kotúče v dĺžke 100-200 m a rozvodov ,škrobenia  ventilov, kolena ,T-kus  1/2 -3/4  z PPR pre arabsky trh v množstve  400 000m a 190 000ks.Kontrak možný na 5 rokov.

We are looking for construction (EPC)  for upgrading and expanding production capacity of the existing refinery at Bahrain from around 262,000 barrels a day (b/d) to between 500,000 to 600,000 b/d.

Hľadáme firmy na výstavbu a rozšírenie rafinérie v Bahrajne z 262 000 barelov denne na 500 až 600 000 barelov denne.

We are looking for qualification contract for the Leadership in energy and environmental design (LEED) consultancy services for the design and construction of a more environment-friendly and energy efficient airport terminal.Bahrain.


Hľadáme firmy na predkvalifikačný kontrakt na výstavbu a návrh letiska ktoré ma čo najmenší  enviromenalny a energeticky dopad - Bahrajn

Bahrajnská spoločnosť hľadá dodávateľa motorového rogala pre dve osoby (cca 50 ks) pre školu lietania
 Bahrain society searches for supplier motor rogallo for two persons (cca 50 pcc) for school flight.

Arabská spoločnosť v Bahrajne hľadá dodávateľov guľových ventilov , posúvačov ,požiarnych hydrantov,/ 2300 Ks oceľových rur 1/2" a 3/4"vodárenských armatúr, kanalizačnej a tlakovej liatiny a doplnkového tovaru, potrubia  pre rozvod vody v mestách množstvo 500  000 m ročne.

Arabic companies in the Bahrain are looking for suppliers of globular valves, sleeve valves, fire hydrants / 2300 pcs/, water steels pipes fitting 1/2" and 3/4", sewage and pressurized cast iron and supplementary goods of various diameter, tubes for water distribution in the cities quantity 500 000 m per year.

Hľadáme firmy na dekontamináciu okolia ropných zariadení na arabskom  trhu.

We are looking for companies for  decontamination surroundings petroleum devices on Arabian  market

We are for looking for  supplier on steel pipes - conduit  about long
100 - 130 km  in bigness 4- mace  along 24 -in  for Arabic partner on
divorce  crude oil, oil, lubricate, flow . The material L245 resp. L360 and like. Per American specification API Spec.5L/2007 oneself makes in the quality BM PSL2 resp. how X 52 PSL1.

Hľadáme dodávateľa na oceľové rúry - potrubie  o dĺžke 100-130 km  veľkosti
4-palca  až 24 -palce  pre arabského partnera v Bahrajne  na rozvod ,spracovanie  ropy, nafty, oleja a  plynu . Akosť materiálu L245 resp. L360 a podobné. Podľa americkej normy API Spec.5L/2007 sa vyrába v akostiach BM PSL2 resp. ako X 52 PSL1.

We are looking for projectors, builders, supplier's and subcontractor on delivery residential container(four bed in the capsule)  500pcs  per year.

Hľadáme projektantov, staviteľov, dodávateľov a subdodávateľov na dodávku obytných kontajnerov(štyri lôžka v kabíne) cca 500 ks rok.


Hľadáme stavebne firmy  na výstavbu   30 000  domov na kľuč , obchodov ,parkovísk, prístavu  na 12 Km2 v cene 1,9 miliárd USD -subdodávateľov na  stavebný materiál - nábytok, bytový textil ,sanita, mramor, obkladačky, domovy –obchodný  hotelový - software, osvetlenie ,bezpečnostne a protipožiarne systémy  mestsky mobiliar ,gastrozariadenie   atd....
 Ostrov Diyar Al Muharraq  Bahraj

Pre arabsky trh hľadáme dodávateľov na priemyselne nerezové nádrže ,nádrže na ropne produkty a ekologické paliva 10-20 tis/L ,akumulačné nádrže 25O-500 L. pieskové filtre ,tlakové  nádoby a výmenky pre ropný priemysel.
We are looking  for suppliers  on industrial restless reservoirs,reservoirs  for petroleum products and ecological fuel 10- 20 yew/L,ice-bild-up tank 25O- 500 L. sand filters,pressurized bowls and interchanged for oil industry.

 

Hľadáme firmy na postavenie luxusných  liečebných kúpeľov európskeho typu podľa Vášho návrhu s kapacitou 3000 pacientov. Kúpele budú obsahovať ubytovanie apartmánoveho typu ,liečebne priestory, relačne centra ,centra voľného času. Kúpele budú zamerane na liečenie, diabetes ,pohybové  ústroje ,pľúcneho  a krvného obehu. Oddelenia  zvlášť pre ženy, mužov a deti. Kúpele budú postavene v Bahrajne v  arabskom arabskom  zálive.


We are for looking for companies for building luxury spa of European type by your designs with capacity of 3000 patients'. Spa will contain apartment  accommodation, wellness, relax centre and free time centre. Spa will be oriented on diabetes, locomotive organs,lung diseases and blood circulation. There need to be special sections for women, men and children. Spa will be built in the Bahrain in the Arabian gulf.

 

 We are for looking for supliers of swimming pools with cover. The quantity is  10 000 pcc for houses and hotels with the size of L: 6,18-12m  S: 3,14-4.00m D: 1,40-1.80m with the capacity of 24-30m3. Plastic materials, rustless, ceramics + equipment. Contract is for 3- 5 years. Communicatio in English. Bahrain


Arabsky partner hľadá dodávateľov bazénov z prekrytím cca 10 000 ks pre domy a hotely o veľkosti D- 6,18-12 m S-3,14 -4.00 m H-1,40-1.80m         objem 24 -30m3  materiál  plast ,nerez ,keramika + príslušenstvo .Kontrakt je na 3-5 rokov .Komunikácia v Anglickom jazyku . Bahrajn.


  Bahrain is for looking for suppliers of several thousands low-energy houses - prefabricated, bricked, various types with the residential area of 150-250 m2. It is necessary to design the project, import all the material to Bahrain and build the houses. Communication in English.
Pre  obchodného partnera hľadáme dodávateľov niekoľko tisíc nízkoenergetických  domov - montované, murované - rôzne typy s plochou 150-250 m2 obytnej plochy je nevyhnutne dom navrhnut doviest vsetok materiál do Bahrajnu a postaviť dom. Je potrebne ovládať anglicky jazyk.

 

 The company in Bahrain is looking for companies for designing and building  wind and sun power plant (5MW).
Spoločnosť v Bahraine hľadá firmu na naprojektovanie a postavenie veternej a slnečnej 5MW-tovej elektrárne pre Bahrain.

 

We are in contact with Bahrain goverment - we are the mediators.
  We are for looking for suppliers of several thousands low-energy houses - prefabricated, bricked, various types with the residential area of 150-250 m2. It is necessary to design the project, import all the material to Bahrain and build the houses. Communication in English.Pre  obchodného partnera hľadáme dodávateľov niekoľko tisíc  nízkoenergetických  domov - montované, murované - rôzne typy s plochou 150-250 m2 obytnej plochy je nevyhnutne dom navrhnúť  doviesť všetok materiál do Bahrajnu a postaviť dom. Je potrebne ovládať anglicky jazyk.

We are for looking for a suppliers of solar stations with power supply and batteries as an individual unit for the control, regulation, measuring for gas  and fluid. Parameters will be sent to the headquarters wirelessly.

Pre bahrajnského zákazníka hľadáme dodávateľov solárnych staníc s napájaním a batériou určeným ako samostatná jednotka na ovládanie, reguláciu a meranie plynu ,kvapaliny .Parametre merania sa zasielajú na centrálu bezdrôtovo.


We are for looking for suppliers of high-quality wine, beer, alcoholic and non-alcoholic drinks, fruit juice for  an aircraft company's.

Hľadáme firmy na dodávky kvalitného vina ,piva, alkoholu, neakoholickych  nápojov ,ovocných štiav, džúsov pre  leteckej spoločnosti.

We are for looking for companies for building - the amusement park consisting of the ice arena, aquarium, go-kart races and entertainment rides, including the big green surface, restaurant, fitness club and gymnastic area, family centre for seniors and resting place. Make a proposal - deliver - construct. Communication in English.

Hľadáme firmy na výstavbu zábavného parku skladajúceho sa z  ľadovej arény, akvária, motokárovej dráhy a zábavné jazdy, vrátane veľkej zelenej plochy, reštaurácia, fitnes klub a telocvičňa, rodinné centrum pre starších  a odpočívadla. Navrhni -dodaj- postav .Komunikácia v anglickom jazyku.

We are for looking for building and engineering companies for the project  Marsa Al Seef:  multiple - purpose recreational area with entertainment programme, residential units, leisure facilities, retail stores, entertainment and other related facilities in the Bahrain .

Hľadáme stavebne a projektové firmy pre projekt  Marsa Al Seef viacúčelového rekreačného zariadenia z  programom, vrátane výstavby bytových jednotiek, rekreačné zariadenia, maloobchodné predajne, zábavných zariadení a súvisiacich zariadení v Bahrajne .

We are looking for the companies for the project of waste disposal in Bahrain that will process 500 MT of garbage a day. The project contains separation, recycling, processing garbage, building a headquarters (DSWMC), stations and dumps for solid domestic garbage. The plan is the recycling of solid and liquid garbage = 2 300 MT a day. The project includes also the construction of the sewage tanks.

Hľadáme firmy na riešenie odpadového hospodárstva v Bahrajne s možnosťou spracovať 500 MT/denne. Projekt obsahuje triedenie, recykláciu, spracovanie odpadov, vybudovanie centrály (DSWMC) a vybudovanie staníc a skládok na súkromný pevný odpad. Recyklácia pevného a We are for looking for companies for testing integrity and diagnostic service for petrochemical  companies in Bahrain.

We are for looking for companies for testing integrity and diagnostic service for petrochemical  companies in Bahrain.

Hľadáme firmy na dobre testovanie integrity a diagnostické služby pre petrochemické spoločnosti v Bahrajne .

Hľadáme stavebne ,interiérové firmy na výstavbu a rozšírenie letiska v Bahrajne /z 9 miliónov na 15 miliónov pasažierov / subdodávateľov na dopravnú techniku ,bezpečnostne  sledovacie systémy, protipožiarne systémy a zariadenia, elektro a energetické zariadenia ,osvetlenie a iné.

Pre zahraničného partnera hľadáme dlhodobých dodávateľov vybavenie pre policajtov, námornú policajnú službu - komunikačné zariadenia, lode, auta, vrtuľníky, ďalekohľady pre nočné videnie, nepriestrelné vesty, odevy, obuv apod.

We are looking for suppliers of threephase oil transformer 5OHz from 50 KW to 2500 KW, dry transformers 5Hz 100KW - 3100 KW for Arabian market.

Hľadáme dlhodobých  dodávateľov  troj fázových olejových  transformátorov 5OHz od 50 KW do 2500 KW , suchých transformátorov 5Hz 100KW až 3100 KW pre arabsky trh.

 

We are looking for building companies and architects for development of technology for processing gas and increasing capacity to 4500 barrels/day in the Bahrain.

10001 Pre Arabsky trh hladame firmy na vybudovanie a zariadenie poschodoveho parkoviska pre 1300 automobilov.

10002 Hladame firmy na vybudovanie tovarne na arabskom trhu na vyrobu čpavku v mnozstave 2.5 milona ton rocne

10003Hladáme firmy na vybudovanie továrne EPC na skvapalnený plyn LNT z kapacitou 1.5 miliónov ton ročne na arabskom trhu.

We are looking for a company to build a factory EPC liquefied gas LNT capacity of 1.5 milion tonnes a year for the Arab market

Hľadáme dlhodobých dodávateľov veľmi kvalitnej tieniacej techniky ako slnečniky nad autá, zatienenie terás a pergol, slnečné plachty, rolety, žaluzie, párty stany rôznych veľkostí - ročne okolo 4000 ks

We are looking for long term suppliers of high-quality shading techniques such as umbrella over cars , shading terraces and pergolas , sun awnings, blinds, shutters , party tents of different sizes - each year around 4000 pieces

 

10004 Hladame firmy na vybudovanie paroplynovej elektrarne na arabskomtrhu 1200MW az 1500 MW

We are for looking for build-own-operate-transfer (BOOT) contract for the construction of three greenfield gas-fired steam plants with capacity of 900 MW of power and 1,500 tonnes an hour of steam in Abqaiq, Hawiyah and Ras Tanura.

10005 Hladame firmy na zavedenie a rozvody plynu pre 80 novych  domov v Bahrajne.

10006 Hľadáme firmy na výstavbu a zariadenie  onkológie -nemocnice y kapacitou 120 lôžok v Bahrajne -arabsky trh

-We are looking for a company for the construction and equipment of Oncology , Hospital of the capacity of 120 beds in Bahrain Arabian style market


  10007 Hľadáme projektantov, staviteľov, dodávateľov a subdodávateľov stavebného materiálu, nábytku, klimatizácie, osvetlenia, elektroinštalačného materiálu(zásuvky, vypínače, káble atď.) (IP TV, CCTV, WIFI, Telephone and IT Network System, hotelového textilu, hotelovej chémie a iné pre vybudovanie štyroch vysoko podlažných budov(dve 30-poschodové a dve 20-poschodve budovy prepojené cez záhradné spojovacie mosty) s 570 apartmánmi(každý je zložený 1-3 spálni). projekt bude pozostávať z dvoch 30-poschodovych budovách a dve 20-poschodve budovy pripojené cez záhradné spojovacie mosty. International Media Production Zone (IMPZ) BAHRAIN  Centrum Komplex pokryje celkovú zastavanú plochu 5mil m5 a rozpočtom 144 milonov USD


10008 We are looking for firms for  project that involves construction of a 5 star hotel comprising a ground floor and 49 additional floors offering 263 guest rooms. The project will be 201 meters high and will include conference facilities, a private beach, 5 star spa and a sky pod restaurant in a penthouse style. The project will have a car parking area of 20, 000 square meters.

Hľadáme firmu na naprojektovanie a výstavbu 49-podlažná, 201 metrov vysoká Four Seasons Hotel  obsahujúca (263)izieb, vrátane kompletného vybavenia na úrovni  piatich- hviezdičkových  kúpeľných a rekreačných zariadení, závesné reštaurácie, zamerane na prvotriedne organizovanie podujatí a konferencií , štyri stravovacie zariadenia, a panoramatický výhľad z izieb a apartmánov.
Parkovisko na 20 000 m2


40009 Firma z Bahrajnu hľadá firmu, ktorá vie vyrobiť 216 lit oceľové barely/sudy/ na ropne produkty  podľa požiadaviek, kontrakt na 4 roky:
 We looking for firms for Barrels .Please see the details of Barrels.Steel : Capacity : 216 Ltrs. Height : 98 cm Thickness : 0.9 mm Weight : 18 Kg. Opening : Standard - 1 Big & 1 Small Quantity : 2 Milloin - Urgent : 300,000 per month for 1 year renewable contract for 4 years.

10010 Hľadáme dlhodobého dodávateľa diétnych a racionálnych potravín pre arabsky trh cca 5mil/EUR ročné

Pre  partnera v Bahrajne -arabský poloostrov hľadáme firmy na realizáciu ohňostrojov,laserových predstavení pri rôznych oslavách v Bahrajne.


The partner in Bahrain Arabian style peninsula looking for companies to implement the fireworks , laser shows at various celebrations in Bahrain .

  10017 Hľadáme projektantov, staviteľov, dodávateľov a subdodávateľov stavebného materiálu, nábytku, klimatizácie, osvetlenia, elektroinštalačného materiálu(zásuvky, vypínače, káble atď.) (IP TV, CCTV, WIFI, Telephone and IT Network System, hotelového textilu, hotelovej chémie a iné pre vybudovanie štyroch vysoko podlažných budov(dve 30-poschodové a dve 20-poschodve budovy prepojené cez záhradné spojovacie mosty) s 570 apartmánmi(každý je zložený 1-3 spálni). projekt bude pozostávať z dvoch 30-poschodovych budovách a dve 20-poschodve budovy pripojené cez záhradné spojovacie mosty. International Media Production Zone (IMPZ) BAHRAIN  Centrum Komplex pokryje celkovú zastavanú plochu 5mil m5 a rozpočtom 144 milonov USD

 

10018  Hľadáme dlhodobého dodávateľa diétnych a racionálnych potravín pre arabsky trh cca 5mil/EUR ročné


© 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM