Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

INCOTERMS 2000
súbor medzinárodných pravidiel používaných v medzinárodnom obchode
 
 
EXW - Zo Závodu (...dohodnuté miesto) 
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojej prevádzkárni alebo na inom dohodnutom mieste (napr. v závode, v podniku, továrni, skladišti, atd.) obzvlášť nie je zodpovedný za naloženie tovaru na dopravný prostriedok obstaraný kupujúcim, ani za preclenie tovaru pri vývoze.
 
FCA - Vyplatené dopravcovi (...dohodnuté miesto)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar colne prerokovaný na vývoz k dispozícii dopravcovi menovanému kupujúcim na dohodnutom mieste. Zvolené miesto dodania je rozhodujúce pre určenie zodpovednosti za naloženie a vyloženie tovaru na dohodnutom mieste. Pokiaľ dochádza k dodávke v objekte predávajúceho, predávajúci je zodpovedný za naloženie, pokiaľ k dodávke dochádza na akomkoľvek inom mieste, predávajúci nie je zodpovedný za vyloženie tovaru.
 
 
FAS - Vyplatené k boku lode (...dohodnutý prístav nalodenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dodá tovar k boku lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FAS vyžaduje, aby predávajúci zabezpečil colné prerokovanie tovaru na vývoz.
 
 
FOB - Vyplatené na loď (...dohodnutý prístav nalodenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď tovar prešiel cez zábradlie lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FOB vyžaduje, aby predávajúci colne prerokoval tovar na vývoz.
 
 
CFR - Náklady a prepravné (...dohodnutý prístav určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru cez zábradlie lode v prístave nalodenia. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.
 
 
CIF - Náklady, poistenie a prepravné (...dohodnutý prístav určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru cez zábradlie lode v prístave nalodenia. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať námorné poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.
 
 
CPT - Preprava platená do (...dohodnuté miesto určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.
 
 
CIP - Preprava a poistenie platené do (...dohodnuté miesto určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.
 
 
DAF - S dodaním na hranicu (...dohodnuté miesto)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu na pristavenom dopravnom prostriedku nevyložený, colne prerokovaný na vývoz, ale nie na dovoz v dohodnutom bode a mieste na hranici, ale pred colnou hranicou susednej krajiny.
 
DES - S dodaním z lode (...dohodnutý prístav určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar colne neprerokovaný na dovoz k dispozícii kupujúcemu na palube lode v dohodnutom prístave určenia. Predávajúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s dodaním tovaru do prístavu určenia pred jeho vyložením.
 
DEQ - S dodaním z nábrežia (...dohodnutý prístav určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar colne neprerokovaný na dovoz k dispozícii kupujúcemu na nábreží v dohodnutom prístave určenia. Predávajúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s dodaním tovaru do dohodnutého prístavu určenia a s vyložením tovaru na nábrežie. Doložka DEQ vyžaduje, aby kupujúci colne prerokoval tovar na dovoz a zaplatil všetky formality, clo, dane a iné poplatky účtované v dovoze.
 
DDU - S dodaním clo neplatené (...dohodnuté miesto určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru kupujúcemu, colne neprerokovaného na dovoz a nevyloženého z pristaveného dopravného prostriedku v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci je povinný znášať náklady a nebezpečenstvá spojené s takto dodaným tovarom okrem "povinností" spojených s dovozom tovaru do krajiny určenia. Tieto "povinnosti" musí znášať kupujúci, ako aj všetky náklady a nebezpečenstvá spôsobené jeho opomenutím včas colne prerokovať tovar na dovoz.
 
DDP - S dodaním clo platené (...dohodnuté miesto určenia)
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru kupujúcemu, colne prerokovaného na dovoz a nevyloženého z pristaveného dopravného prostriedku v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci je povinný znášať náklady a nebezpečenstvá do dodania na toto miesto vrátane "povinností" súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenia.  

© 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM